در این قسمت آریا مگ مجموعه ای از جملات، تکست و متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی را برای عشق و همسر با تعدادی عکس نوشته زیبای با مفاهیم دوست داشتن آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

متن و جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی

The best is yet to come

بهترین ها هنوز در راه اند


I love you more than I did yesterday

من تو را بیشتر از دیروز دوست دارم


You are on my mind now and always

تو حالا و همیشه در ذهن من هستی


I will love you forever

تو را برای همیشه دوست خواهم داشت


You mean the world to me

برام یه دنیا می ارزی


You are my rock, I love you so much

تو فوق العاده ای، خیلی دوستت دارم


تکست کوتاه عاشقانه زیبای انگلیسی

You have my heart, keep it safe

تو قلب من را داری، مراقبش باش


You make my heart melt

تو قلبم را آب می کنی


I had been dreaming about you even before I met you, I am glad I found my dream. I love you!

من حتی قبل از دیدنت، تو را در خواب دیده بودم، خوشحالم که رویای خودم را پیدا کردم. دوستت دارم!


Sweetheart, I don’t think you know how much you mean to me, you mean the world to me, my life has been better ever since the time that I found you, I would always bring you joy.

عزیزم ، فکر نمی کنم که بدانی چقدر برای من با ارزشی ، برای من به اندازه دنیا با ارزشی، از زمانی که تو را پیدا کردم زندگی من بهتر شده است ، همیشه برای تو شادی خواهم آورد.


تکست عاشقانه برای عشق

Your eyes are the most beautiful eyes I have ever seen; I could see paradise through them. Your smile is like a cool breeze on a sunny day, you light up my world with your beautiful smiles, I love you so much.

چشمان تو زیباترین چشمی است که من دیده ام. در آنها می توانستم بهشت ​​را ببینم، لبخند تو مثل یک نسیم خنک در یک روز آفتابی است، تو با لبخندهای زیبای خود دنیای من را روشن می کنی ، خیلی دوستت دارم.


All I want you to know right now is that I love you so much. Every single tickling of the clock my love grows for you, I care for you.

تنها چیزی که می خواهم در حال حاضر بدانی این است که من خیلی تو را دوست دارم. تک تک ساعتهایی که عشق من نسبت تو بیشتر می شود، تمایل بیشتری به تو پیدا می کنم.


I may not know many things, but I know very well that I love you, I have fallen in love with your body and soul.

شاید خیلی چیزها را بلد نباشم اما خوب می دانم که دوستت دارم، عاشق جسم و روحت شده ام.


If you will live to be 100 years, I will wish to be 99 years so that I don’t have to live a single day without you, I can’t stay without you, you are my heartbeat. I love you with all my heart.

اگر 100 سال زندگی کنی، آرزو می کنم 99 سال باشم تا مجبور نشوم یک روز بدون تو زندگی کنم، بدون تو نمی توانم بمانم، تو ضربان قلب من هستی.با تمام وجودم دوستت دارم.


ou have all my love for you, I live and breathe for you, and for you, I will always be, I love you.

تمام عشق من برای توست، من برای تو زندگی می کنم و نفس می کشم، و همیشه برای تو خواهم بود، دوستت دارم.


جملات انگلیسی زیبا برای عشق و همسر

You are the sweetest part of my life, loving you gives me beautiful feelings that no words can explain; I will always love with all my heart.

تو شیرین ترین بخش زندگی من هستی، دوست داشتن تو حس زیبایی به من می دهد که هیچ کلمه ای نمی تواند آنها را توضیح دهد. من همیشه با تمام وجود دوستت خواهم داشت.