متن کوتاه انگلیسی در مورد موفقیت و رسیدن به هدف


مجموعه ای جدید از جملات انگلیسی با موضوع رسیدن به موفقیت و هدف (متن های انگیزشی رسیدن به هدف و موفقیت) را در این بخش سایت آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات خاص پر انرژی با موضوع موفقیت 

Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go
موفقیت تا حد زیادی یعنی دوام آوردن بعد از اینکه دیگران کار رها کرده‌اند.


Challenges, failures, defeats and ultimately, progress, are what make your life worthwhile
چالش‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و نهایتا پیشرفت، مواردی هستند که زندگی شما را ارزشمند می‌سازند.

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه


You’ve got to truly believe in your abilities. Assess yourself to gain a clear understanding of what you are able to accomplish, and use this as fuel to light your own fire
اگر می‌خواهید فرد موفقی شوید باید به توانایی‌های خود اعتقاد داشته باشید. خود را ارزیابی کنید تا درک روشنی از آنچه قادر به انجام آن هستید به دست آورید و از این به عنوان سوخت برای روشن کردن آتش وجودتان استفاده کنید.


جملات با انرژی انگلیسی با موضوع موفقیت

متن انگلیسی موفقیت با ترجمه فارسی

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success
موفقیت کلید شادی نیست. شادی کلیدی برای موفقیت است.


You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character
تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می‌گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست‌ها شخصیت را می‌سازند.

جملات انگیزشی انگلیسی جدید


For being successful you Don’t need to be very strong You just need to be stronger than one thing: your biggest excuse
برای رسیدن به موفقیت لازم نیست خیلی قوی باشی، فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی: “از قوی‌ترین بهانه‌ات”


جملات با انرژی انگلیسی با موضوع موفقیت

جملات انگلیسی خاص رسیدن به هدف و موفقیت

If you focus on the excitement of discovery, improving, exploring and experimenting, your motivation will always be fueled. If you focus only on results, your motivation will be like weather—it will die the minute you hit a storm. So the key is to focus on the journey, not the destination. Keep thinking about what you are learning along the way and what you can improve.

برای رسیدن به موفقیت اگر تمرکز خود را بر روی کشف کردن موضوعات جدید قرار دهید انگیزه خود به خود ایجاد خواهد شد و همواره از یادگیری کسب دانش هیجان زده خواهید بود اما اگر صرفا بر روی نتایج کار تمرکز کنید در صورت رخ دادن هر طوفانی در زندگی دچار مشکل شده و انگیزه در شنا از بین خواهد رفت .بنابراین توصیه به شما این هست که تمرکز خود را بر روی چیزی که در حال یادگیری آن هستید و چگونگی ارتقای دانش خود در آن موضوع قرار دهید نه چیز دیگری.


Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.


متن انگیزشی انگلیسی رسیدن به موفقیت

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازند.


جملات با انرژی انگلیسی با موضوع موفقیت

متن انگیزشی انگلیسی رسیدن به هدف

he road to success and the road to failure are almost exactly the same.

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند.


! A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
مرد موفق کسی است که با آجر‌هایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار می‌سازد!


There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed
دو نوع از آدم‌ها وجود دارند که به شما خواهند گفت که نمی‌توانید در این دنیا تفاوت ایجاد کنید: کسانی که می‌ترسند تلاش کنند و آن‌هایی که می‌ترسند شما موفق شوید.


جملات کوتاه و بلند با موضوع موفقیت به انگلیسی

Tips to be successful in life: Appreciate those who love you, Help those who need you, Forgive those who hurt you and Forget those who leave you
نکاتی برای موفقیت در زندگی: قدر کسانی که دوستت دارند را بدان، به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن، کسانی که آزارت دادند را ببخش و کسانی که تو را تنها گذاشتند را فراموش کن.