در این بخش آریا مگ جملات و متن های انگیزشی انگلیسی خاص با عکس نوشته های زیبا در مورد موفقیت را با ترجمه ارائه کرده ایم.

جملات کوتاه و متن انگیزشی انگلیسی کوتاه و خاص

“When it is obvious that goals can’t be reached, don’t adjust the goals, but adjust the action steps.” — Confucius

وقتی کاملا واضح است که رسیدن به اهدافتان امکان پذیر نیست، به جای تعیین کردن آن اهداف روی مراحل عملکردتان را تنظیم کنید- کنفوسیوس


“There may be people who have more talent than you, but there’s no excuse for anyone to work harder than you do – and I believe that.” — Derek Jeter

شاید افرادی باشند که از شما با استعدادترند، اما هیچ بهانه ای وجود ندارد که اجازه بدهید کسی بیشتر از شما کار کند. من این مساله ایمان دارم- درک جتر


“Happy is the man who can make a living by his hobby.” — George Bernard Shaw

خوشا به حال کسی که می تواند با سرگرم کردن خودش امرار معاش کند- جرج برنارد شاو


متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Just disconnect. Once in a day sometime, sit silently and from all connections disconnect yourself.” — Yoda (Star Wars Quotes)

فقط باید از همه چیز جدا شوید. یک بار در روز ساکت و آرام بنشینید و ارتباطتان را از همه چیز در جهان قطع کنید- یودا (دیالوگ فیلم جنگ ستارگان)


“The secret of happiness, you see is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.”-Socrates

راز خوشبختی در بیشتر بدست آوردن نیست، بلکه در این لذت بردن بیشتر از داشته های کم است- سقراط


سخنان انگلیسی زیبا و خاص

“The more man meditates upon good thoughts, the better will be his world and the world at large.” — Confucius

هر چه انسان بیشتر روی تفکرات خوب و مثبت تمرکز و مراقبه کند، جهان او و جهان هستی بهتر خواهد شد- کنفوسیوس


متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Sometimes you can’t see yourself clearly until you see yourself through the eyes of others.” —Ellen DeGeneres

گاهی اوقات تا زمانی که خودتان را از زاویه دید دیگران نبینید نمی توانید خودتان را به وضوح مشاهده کنید- الن دنجرس


“You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.” —Mahatma Gandhi

نباید ایمانت را به انسانیت از دست بدهی. انسانیت درست مثل یک اقیانوس است. اگر چند قطره از اقیانوس کثیف باشد، همه اقیانوس آلوده نمی شود- مهاتما گاندی


“There are three things you can do with your life: You can waste it, you can spend it, or you can invest it. The best use of your life is to invest it in something that will last longer than your time on Earth.” — Rick Warren

با زندگی تان می توانید سه کار کنید: آن را هدر بدهید، آن را سپری کنید و یا اینکه آن را روی چیزی سرمایه گذاری کنید. بهترین استفاده از زندگی این است که آن را روی چیزی سرمایه گذاری کنید که عمرش بیشتر از عمر شما روی زمین است- ریک وارن


متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“You only pass through this life once, you don’t come back for an encore.” — Elvis Presley

شما فقط یکبار زندگی می کنید و فرصت دوباره ای به شما داده نخواهد شد- الویس پریسلی


“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” — Oprah Winfrey

هر چه بیشتر زندگی تان را تحسین کنید و به خاطرش شادمان باشید، چیزهای بیشتری برای تحسین و شادمانی به شما داده می شود- اپرا وینفری


“Your image isn’t your character. Character is what you are as a person.” — Derek Jeter

شکل و شمایل شما شخصیتتان نیست. شخصیت شما همان چیزیست که به عنوان یک شخص ارائه می کنید- درک جتر


“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.” —Warren Buffett

به شهرت رسیدن 20 سال زمان می برد و خراب شدن آن فقط 5 دقیقه طول می کشد. اگر به این موضوع فکر کنید، عملکردتان تغییر می کند- وارن بافت


“As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others.” —Audrey Hepburn

همینطور که بزرگتر می شوید به این درک می رسید که دو دست دارید؛ یکی برای کمک به خودتان و دیگری برای کمک به بقیه- آدری هپبورن


متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” – Anais Nin

زندگی متناسب با میزان شجاعت افراد بزرگ یا کوچک می شود- آنایس نین


“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.” – John Lennon

وقتی 5 ساله بودم، مادرم همیشه به من می گفت که شادی کلید زندگیست. وقتی به مدرسه رفتم، از من پرسیدند که در آینده می خواهم چه کار شوم و من در جواب نوشتم که می خواهم شاد باشم. به من گفتند که تو معنی تکلیف مدرسه را نمی دانی و جواب من هم این بود که آنها معنی زندگی را نمی دانستند- جان لنون


متن کوتاه انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی

“Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.” – Les Brown

بسیاری از ما رویاهایمان را زندگی نمی کنیم، چون در حال زندگی با ترس هایمان هستیم- لس براون


متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” — Albert Einstein

زندگی مثل دوچرخه سواری کردن است. برای اینکه تعادلتان را حفظ کنید باید به رکاب زدن و حرکت کردن ادامه بدهید- آلبرت انیشتین


“Life is really simple, but men insist on making it complicated.” — Confucius

زندگی واقعا ساده است، ولی مردم اصرار دارند که آن را پیچیده کنند- کنفسیوس


“You never really learn much from hearing yourself speak.” ― George Clooney

واقعیت این است که شما هیچ وقت از شنیدن صدای خودتان چیز زیادی یاد نمی گیرید- جرج کلونی


“Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this.” — Celine Dion

زندگی چیزهایی را به شما تحمیل می کند که نمی توانید کنترلشان کنید. با این حال هنوز هم می توانید نحوه زندگی کردن با این مسائل را خودتان انتخاب کنید- سلن دیون


متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.” — Ashton Kutcher

به چیزی که زندگی به شما می دهد اکتفا نکنید، زندگی را بهتر کنید و چیزهای جدیدی بسازید- اشتون کوچر


“Everybody wants to be famous, but nobody wants to do the work. I live by that. You grind hard so you can play hard. At the end of the day, you put all the work in, and eventually it’ll pay off. It could be in a year, it could be in 30 years. Eventually, your hard work will pay off.” — Kevin Hart

همه دلشان می خواهد مشهور شوند ولی هیچکس نمی خواهد کار کند. من با این واقعیت زندگی کردم که هر چه سختکوش تر باشید بیشتر موفق می شوید. در طول روز تلاش کنید تا در پایان نتیجه اش را ببینید. ممکن است ظرف یک سال تلاشتان به ثمر بنشیند یا 30 سال طول بکشد؛ اما در هر حال سخت کوشی و تلاش شما نتیجه خواهد داد- کوین هارت


“Benjamin Franklin was a humanitarian that dedicated his life to making contributions to all humans. He had a clear purpose for himself: improve the human race.” — Paulo Braga

بنجامین فرانکلین فرد انسان دوستی بود که زندگی اش را وقف کمک به همه انسانها کرد. او هدف مشخصی برای خود داشت: بهبود نسل بشر- پائولو براگا


“You cannot control everything that happens to you; you can only control the way you respond to what happens. In your response is your power.” — Anonymous

شما نمی توانید تمام اتفاقاتی که برایتان رخ می دهند را کنترل کنید. فقط می توانید نحوه واکنش نشان دادنتان به این اتفاقات را کنترل کنید. واکنش های شما به این اتفاقات، قدرت شما را نشان می دهند- ناشناس


“Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” – Leo Burnett

به عقیده من، هنوز هم راز موفقیت افراد خلاق و بزرگ، کنجکاوی آنها درباره همه جنبه های زندگی است- لئو برنت


“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”– Soren Kierkegaard

زندگی مشکلی نیست که باید حل شود، بلکه واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد- سورن کرکگارد


“If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” – Eleanor Roosevelt

اگر زندگی قابل پیش بینی بود دیگر اسمش زندگی نبود و همه چیز کسل کننده و بی مزه می شد- النور روزولت


“The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it.”– Henry Ford

تمام راز داشتن یک زندگی موفق در این است که دریابید سرنوشت شما در چه کاری نهفته و سپس همان را انجام بدهید- هنری فورد


“Never let the fear of striking out keep you from playing the game.”– Babe Ruth

هرگز اجازه نده ترس از شکست تو را از بازی در میدان زندگی بازدارد- باب روث


“Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there.” — Will Smith

پول و موفقیت آدمها را عوض نمی کند، بلکه فقط چیزی که الان هستند را پررنگ تر می کند- ویل اسمیت


“Get busy living or get busy dying.” — Stephen King

یا مشغول زندگی باش یا در حال مرگ- استفان کینگ


“Today, you have 100% of your life left.” – Tom Landry

امروز شما 100% از باقیمانده زندگی تان را در اختیار دارید- تام لندری


“Nobody who ever gave his best regretted it.” – George Halas

هیچ کسی نیست که تمام تلاشش را کرده باشد و پشیمان شده باشد- جورج هالاس