در این بخش آریا مگ جملات و متن های زیبا در مورد شجاعت و سخن بزرگان در مورد شهامت داشتن به همراه چند عکس نوشته درباره شجاع بودن را ارائه کرده ایم.

متن و سخنان زیبا در مورد شجاعت

با ترس از کوه بالا رفتی، با ترس با خطراتش مواجه شدی
و با ترس پیش رفتی، شجاعـــت واقعی این است…
فقط احمق ها نمی ترسند..

جنیفر روو


شجاعت تنها کسی است که می داند شما می ترسید.

فرانکلین پی. جونز


تمامی رویاهای مان به حقیقت می‌پیوندند،
اگر شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم

والت دیزنی


سخن بزرگان در مورد شجاعت و شهامت

حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است
گفت آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست

سعدی


پیروزی متعلق به مقاوم ترین افراد است

ناپلئون بناپارت


سخن بزرگان در مورد شجاعت و شهامت

شجاعت یعنی اینکه بترسید اما
هرطوری که شده یک قدم به جلو حرکت کنید.

بیورلی اسمیت


سخن زیبای بزرگان در مورد شجاع بودن

بدون شجاعت،
ما نمی توانیم هیچ فضیلت دیگری را با ثبات انجام دهیم.
بدون شجاعت ما نمی توانیم مهربان، درست کار، سخاوتمند یا صادق باشیم.

مایا آنجلو


تنها اتفاقات شگفت انگیز نمی توانند شما را شجاع کنند.

مری تایلر مور


سخن بزرگان در مورد شجاعت و شهامت

To a brave man
good and bad luck are like his left and right hand
He uses both

از نظر یک مرد شجاع،
خوش شانسی و بدشانسی مانند دست چپ و راست اوست..
او از هر دو استفاده می کند.

سنت کاترین سیه نا


Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience

شجاع باشید. ریسک کنید. هیچ چیز نمی تواند جایگزین تجربه شود.

پائولو کوئلیو


شجاع بودن یعنی این که بدانید وقتی شکست می خورید، همیشگی نیست.

لانا دل ری


بهترین راه برای نجات همیشگی داشتن شهامت است..


سخن بزرگان در مورد شجاعت و شهامت

شجاعت داشته باشید که از قلب و شهود خود پیروی کنید
آن ها به نوعی می دانند که شما واقعا می خواهید چه چیزی شوید.

استیو جابز


متن و جملات زیبا در مورد شجاع بودن

شما می توانید شجاعت را انتخاب کنید
یا می توانید راحتی را انتخاب کنید،
اما نمی توانید هر دو را با هم انتخاب کنید.

برنه براون


You cannot swim for new horizons until you have courage to lose sight of the shore

تا زمانی که شهامت نداشته باشید که چشم از ساحل بکشید،
نمی توانید برای دیدن افق های جدید شنا کنید..

ویلیام فاکنر