در این بخش کمیاب ترین و نایاب ترین جملات انگلیسی عاشقانه را ارائه کرده ایم.

جملات زیبای کمیاب انگلیسی عاشقانه

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.


ғor мe ιт doeѕn’т ғeel lιĸe yoυ
بَرام هیچ حِسی شَبیه تو نیست


take my hand
my heart
and my soul
because it is meant for you
دست من
قلب من
و روح من را بگیر
زیرا آنها برای تو در نظر گرفته شده است.


متن کمیاب عاشقانه انگلیسی و گلچینی از نایاب ترین جملات خاص انگلیسی

ʏᴏᴜ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀ ʜᴀʟғ ғᴇᴇʟ ᴍᴇ!
تُو نیمِه دیگه احسآسِ منی!


Love is the master key that opens the gates of happiness
عشق شاه کلیدی است که درهای خوشبختی را می گشاید


My amorous song broke in my throat
Silence was righteous, the voice broke in throat
آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست


شعر انگلیسی کمیاب عاشقانه

I’m calling’ You
With all my goals, my very soul
Ain’t falling’ through
I’m in need of You
دارم صدات می کنم،
با تمام وجودم،با تمام مقصودم
نمیخوام نقش بر آب بشن
به تو نیاز دارم


متن کمیاب عاشقانه انگلیسی و گلچینی از نایاب ترین جملات خاص انگلیسی

I understand you
I feel you
And also I love you
.And I want the best for you
من درکت میکنم
من احساست میکنم
و همچنین من دوستت دارم
و واسه تو بهترین ها رو میخوام


It’s important to do what’s best for you, whether people approve of it or not
.this is your life, you know what’s good for you and remember, self love takes strength
مهمه که هرچیزی که برات بهترینه انجام بدی
چه مردم باهاش موافقت کنن یا نکنن
این زندگی توست، میدونی که چی برات خوبه
و یادت باشه، دوست داشتن خودت قدرت میخواد.


You know what’s happen when you look at me
Your eye kisses mine
Your breath feels mine
And my heart loves you more
میدونى وقتى نگام میکنى چى میشه
چشمات چشمامو میبوسن
نفست نفسمو حس میکنه
و قلب من بیشتر عاشقت میشه


متن ناب انگلیسی عاشقانه برای همسر

there’ no measure my love for you.
.it’d break each scale glorious to man
.I like you on the far side live
هیچ مقیاسی برای اندازه گیری عشق من به تو وجود ندارد.
عشق با شکوهش می تواند هر مقیاسی را برای انسان بشکند.
من تو را فراتر از زندگی دوست دارم.


متن کمیاب عاشقانه انگلیسی و گلچینی از نایاب ترین جملات خاص انگلیسی

love is flower that is made to bloom by two gardeners
عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند
love is like a flower which blossoms whit trust
عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید
love is afraid of losing you
عشق یعنی ترس از دست دادن تو


I can’t wait to spend the rest of our lives together.
بی صبرانه منتظرم تا بقیه عمرمان را با هم زندگی کنیم.


You always, think of me and I am
Alive as long as I think of you
تو همیشه به فکر منی و من
تا زمانی که به تو فکر می‌کنم، زنده هستم


“It hurts to love someone and not be loved in return
but what is the most painful is to love someone and
never find the courage to let the person know how you feel.” —Earl King
اینکه کسی را دوست بداریم و او ما را دوست نداشته باشد ، آسیب زننده است
اما چیزی که از آن دردناک تر است ، این است که کسی را دوست داریم
اما هرگز جرات گفتن آن را نداشته باشیم.


متن کمیاب عاشقانه انگلیسی و گلچینی از نایاب ترین جملات خاص انگلیسی

In the path of love-play, calamity is safety and ease
!Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister
در راه عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی


جملات انگلیسی برای عشق

“It matters not who you love, where you love
.why you love, when you love, or how you love
It matters only that you love.” —John Lennon
اصلاً اهمیتی ندارد که عاشق چه فردی هستی، کجا را دوست داری،
برای چه دوست داری، چه زمانی دوست داری یا چگونه دوست داری.
تنها این اهمیت دارد که چیزی را دوست داری.


Can I say I love you today?

If not, can I ask you again tomorrow?

And the day after tomorrow?

And the day after that?

Coz I’ll be loving you every single day of my life.

میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم ؟؟اگه نه ..میتونم فردا بهت بگم یا پس فردا؟؟یا روزهای بعد؟؟

واسه این که من هر روز از زندگیم تو رو دوست دارم


Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی


The ways you made me feel alive,

The ways I loved you

For all the things that never died,

To make it through the night,

Love will find you

طوری که تو باعث می شی احساس زنده بودن کنم

طوری که من عاشقتم

برای تمام چیزایی که هرگز بینمون نمردن

که بتونیم تاریکى شب رو بگذرونیم

عشق تو را پیدا خواهد کرد.


متن زیبای انگلیسی عاشقانه برای همسر

I hate that I love you
Don’t want to, but I can’t put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I’ll never be her

متنفرم که عاشقتم
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
ازت متنفرم … عاشقتم
متنفرم که میخوامت
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم


I am absolutely crazy about you ; I can’t stop thinking about you

بد جوری دیوانه ات هستم نمی توانم بهت فکر نکنم


متن کمیاب عاشقانه انگلیسی و گلچینی از نایاب ترین جملات خاص انگلیسی

It was a beautiful night , there was romance in the air

شب زیبایی بود ، فضا فضای عاشقانه ای بود


No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.


جملات کوتاه انگلیسی عاشقانه برای عشق و همسر

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

کسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست


Love means you

and you mean the whole world to me.

عشق یعنى تو

و تو واسه من کل دنیایى..


And my heart beats faster when you call my name

و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی.


One day, all of your dreams will come true, be patient.

یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.


To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی


Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوستت دارم


Lucky is the man who is the first love of a woman. Luckiest is the woman who is the last love of a man.

مرد خوشبخت کسی است که اولین عشق یک زن باشد. خوشبخت ترین زن نیز کسی است که آخرین عشق یک مرد باشد.


متن کمیاب عاشقانه انگلیسی و گلچینی از نایاب ترین جملات خاص انگلیسی

It matters not who you love, where you love, why you love, when you love, or how you love. It matters only that you love.

اصلاً مهم نیست که عاشق چه کسی هستی، کجا را دوست داری، چرا دوست داری، چه زمانی دوست داری یا چگونه دوست داری. فقط مهم این است که چیزی را دوست داری.


If people are truly, madly, deeply in love with each other, they will find a way
اگر افرادی دیوانه وار عاشق یکدیگر هستند ، قطعاً آن ها معنی زندگی را پیدا کرده اند.


𝕴 𝖜𝖎𝖘𝖍 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉 𝖜𝖆𝖘 𝖘𝖔 𝖘𝖒𝖆𝖑𝖑 𝕿𝖍𝖆𝖙 𝖞𝖔𝖚 𝖍𝖆𝖉 𝖙𝖔 𝖆𝖑𝖜𝖆𝖞𝖘 𝖇𝖊 𝖎𝖓 𝖒𝖞 𝖆𝖗𝖒𝖘
کاش دنیا آنقدر کوچیک بود که تو مجبور می شدی همیشه در آغوش من بمانی


𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود