در این مطلب آریا مگ مجموعه ای از جملات تسلت انگلسی به صورت کوتاه رسمی و صمیمانه را با ترجمه فارسی آماده کرده ایم.

متن های ویژه تسلیت انگلیسی

I can’t imagine what you must be feeling right now, but I want you to know that we are just a phone call away. My heartfelt condolences.

من نمی‌تونم تصور کنم که تو الان چه احساسی داری، اما می‌خوام بدونی که ما فقط یه تماس تلفنی با هم فاصله داریم. از صمیم قلب تسلیت میگم.


I offer you my thoughts, prayers and well-wishes during this dark time in your life.
برای تو دعا می‌کنم و آرزوهای شیرین پس از این زمان دلخراش دارم.


My deepest sympathies go out to you and your family. May God give you the peace that you seek.

از صمیم قلب شما و خانوادتون رو درک می‌کنم. خدا بهتون آرامش بده.


متن تسلیت انگلیسی به صورت رسمی و صمیمانه با ترجمه فارسی

It’s terrible to hear about your loss and I express my sincere sympathy to you and your family.

شنیدن این غم بسیار ناراحت‌کننده است و من با شما و خانواتون ابراز هم‌دردی می‌کنم.


I am very sorry on your father’s funeral. But, I want to let you know that he was a special person to me. He will always be remembered in my memories.

من بسیار متاسفم در مراسم تشییع پدرت هستم اما، من می خواهم به شما بگویم که او شخص خاصی برای من بود. او همیشه در خاطرات من به یاد میآید.


جملات تسلیت گفتن انگلیسی

A person who left the world actually never left leaves us, He stay with us for forever in for more memories in our heart and mind. Please accept our condolences for your father Death. He will always be remembered.

فردی که جهان را ترک کرد، هرگز ما را ترک نکرد، او برای همیشه در کنار ما برای همیشه خاطره های بیشتری در قلب و ذهن ما باقی می ماند. لطفا تسلیت برای مرگ پدر خود قبول کنید. او همیشه به یاد خواهد آمد.


I am sorry to hear about your sister, she lived a fabulous life and was an inspiration to everyone who knew her. My deepest condolences.

راجع به خواهرتان متاسفم، او زندگی محشری داشت. برای همه‌ی کسانی که او را میشناختند، الهام‌بخش بود. تسلیت صمیمانه‌ی مرا بپذیرید.


متن تسلیت انگلیسی به صورت رسمی و صمیمانه با ترجمه فارسی

May my condolences bring you comfort and may my prayers ease the pain of this loss.

از صمیم قلب به شما تسلیت می‌گویم و امیدوارم دعاهای من درد این ضایعه را تسکین بخشد.


Your brother can only be physically gone but never the life lived and the memories shared. Have faith and be strong, may his soul rest in peace.

برادرتان ممکن است فقط از نظر فیزیکی دیگر وجود نداشته باشد، اما در زندگی و خاطرات ما جای دارد. محکم باش و ایمان داشته باش. باشد که روح او در آرامش باشد.


متن تسلیت انگلیسی به صورت رسمی و صمیمانه با ترجمه فارسی

Losing someone we love is never easy, but we must be thankful for, the beautiful moments and memories we shared with them. Your mother was a beautiful and kind soul, and she will not be forgotten.

از دست دادن عزیزان اصلا آسان نیست، اما ما باید به خاطر همه‌ی لحظات و خاطراتی که با آن‌ها داشتیم، شکرگزار باشیم. مادرتان بسیار زیبا و مهربان بود. هیچ‌گاه او را فراموش نخواهیم کرد.


When we lose a loved one here on earth, we gain an angel in heaven that watches over us. Our most sincere condolences to you


“I cannot even begin to understand what you are going through right now, but I would like to offer my prayers and condolences to you and your family.”