در این بخش مجموعه ای از جملات برای بخش بیو انگلیسی با ترجمه فارسی با معانی زیبا و خاص را ارائه کرده ایم با ما همراه باشید.

متن کوتاه بیو انگلیسی ویژه

Life is short
appreciate each day like it was your last

زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!


Remember it’s only a bad day
not a bad life

به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …


No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise again

اهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد


Desire makes the impossible, possible

خواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.


جملات ویژه بیو انگلیسی با ترجمه فارسی با معانی زیبا و خاص

Prove yourself
to yourself
not others

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران


جملات کوتاه انگلیسی برای بیو

Silence is the most powerful scream

سکوت قوی ترین فریاد است.


My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business

‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!


if you can’t be kind, be quiet

اگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!


Keep your head up
you day is coming

سرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!


متن انگلیسی بیو با ترجمه

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضي حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …


جملات ویژه بیو انگلیسی با ترجمه فارسی با معانی زیبا و خاص

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد


Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …


The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …


Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران


You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش


this cigarettes are killing me step by step:)
این سیگارا دارن آروم آروم میکشن منو…


جملات ویژه بیو انگلیسی با ترجمه فارسی با معانی زیبا و خاص

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …


Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران 🤞


Life could be wonderful if people would leave you alone
زندگی میتونست فوق العاده باشه اگه آدما مارو به حال خودمون رها میکردن


Silent people have the loudest minds
افراد ساکت ذهن های پر سرو صدایی دارند.


instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry…
🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌ هـات،آدم هایی که باعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..


people never change, they only wear the mask you like to see.
ادما تغییر نمیکنن، فقط ماسک اون آدمی رو میزنن که شما دوست دارید.


جملات ویژه بیو انگلیسی با ترجمه فارسی با معانی زیبا و خاص

Don’t be afraid your life will end; Be afraid that it will never begin
از اينكه زندگيت تموم بشه نترس از اين بترس كه هرگز شروع به زندگى كردن نكنى


Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs..
➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛
مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱


Time is The best teacher, but unfortunately it kills all of its students
زمان بهترین معلم است
اما متاسفانه همه شاگردانش را می کشد.