مجموعه شعر زیبا در مورد موفقیت و کامیابی را در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم.

اشعار زیبا با موضوع موفقیت و کامیابی

به هنگام سختی، مشو ناامید
که ابر سیه، بارد آب سفید
نظامی


صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیم اند
بر اثر صبر، نوبت ظفر آید
حافظ


به قدم کوش تا به کام رسی
مرد وامانده، کاروان رس نیست
ابن یمین


شعر زیبای موفقیت از سعدی

نابرده رنج، گنج میسر نمی شود
مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد
آن کو عمل نکرد و عنایت امید داشت
دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد
سعدی


اشعار موفقیت و کامیابی و مجموعه شعر کوتاه و بلند در مورد موفق شدن

چون بر رشته ی کاری افتد گره
شکیبایی، از جهد بیهوده به
نظامی


صبر است کلید گنج مقصود
از صبر به کام دل رسی زود
ابن عماد شیرازی


کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد
همت مردان برآرد از نهاد کوه، گرد
محیط فراهانی


اگر چند باشد شب دیر باز
بر او تیرگی هم نماند دراز
شود روز، چون چشمه رخشان شود
جهان چون نگین بدخشان شود
فردوسی


ز کوشش به هر چیز خواهی رسید
به هر چیز، خواهی کماهی رسید
بروز کارگر باش و امیدوار
که از یأس، جز مرگ ناید به بار
گرت پایداری است در کارها
شود سهل پیش تو دشوارها
ملک الشعرای بهار


اشعار موفقیت و کامیابی و مجموعه شعر کوتاه و بلند در مورد موفق شدن

تا نفس تازه کنیم
یک سیگار
یک لیوان چای
دخترک می امد
واز تمام کوچه های شهر با دوچرخه اش می گفت
از داوود
از خواهر هاش
از پدرکه فقط یکبار بر او خشم گرفت

یک غزل از حافظ
یک تماشای تمام از تن تو

می گویی :
مادر زیبا بود
عشق را در قوری دم می کرد
سهم هر کس را می ریخت در فنجانش به آداب تمام
و پدر
کودک دردانه او هست هنوز !
می خندی .

می خوانمت دوباره به نجوا
که نفس تازه شد بیا !

– دوگُل کوچک کوکب
نوک زد برپیراهن من
یک انار قرمز افتاد
در دامانم …

آه تن تابستانی تو چشمه نا پیدا بود .
می خوانمت به نجوا
می خواهمت
دوباره بیا !