جملات ویژه و متن های انگلیسی آموزنده و پند آموز از بزرگان جهان با ترجمه فارسی را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات انگلیسی و متن های آموزنده زیبا

“Never be afraid to try something new. Remember:amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.” —Father Brown

هرگز از تجربه کار های جدید نترسید . به یاد داشته باشید که آماتورها برای اولین بار قایق ساختند و متخصصان تایتانیک را ساختند.


“Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.” —H. Jackson Brown, Jr.

زندگی نیاز ندارد که بهترین باشیم ، فقط باید تلاش کنیم که انسان بهتری باشیم.


“See the clock when you have no work; don’t see the clock when you are working. Clock is a lock for success.” —Bill Gates

زمانی که کاری ندارید ، به ساعت نگاه کنید اما زمانی که در حال انجام کار می باشید به آن نگاه نکنید. ساعت قفل موفقیت است.


“To dream anything that you want to dream:that’s the beauty of the human mind. To do anything that you want to do:that is the strength of the human will. To trust yourself to test your limits:that is the courage to succeed.” —Bernard Edmonds

راجع به هر چیزی که می خواهید رویا سازی کنید . رویا داشتن زیبایی ذهن انسان را نشان می دهد. هر کاری را که می خواهید انجام دهید. انجام دادن خواسته ها، قدرت انسان را نشان می دهد. به خودتان برای آزمایش محدودیت ها اعتماد کنید، این کار انگیزه شما را برای موفقیت نشان می دهد.


جملات زیبا و پند آموز

“The road to success is always under construction.” —Lily Tomlin | Source

جاده موفقیت همیشه در دست ساخت است.


متن انگلیسی زیبا از بزرگان جهان با جملات خاص آموزنده و پند آموز

“Kindness and hard work will take you further than intelligence.” —Unknown

مهربانی و سخت کوشی بیش از باهوش بودن شما را به سمت جلو هل می دهد.


“Holding on to anger is like drinking poison and hoping the other person will die.” —Unknown

عصبانی بودن مانند این است که مقداری سم بخورید و انتظار داشته باشید که طرف مقابل بمیرد.


“Sometimes it’s better to lose the argument than lose the person or the relationship.” —Unknown

گاهی اوقات بهتر است که از جر و بحث و دعوا و دست بکشیم تا اینکه به خاطر آن یک شخص یا یک رابطه از دست بدهیم.


متن انگلیسی زیبا از بزرگان جهان با جملات خاص آموزنده و پند آموز

“Compromising doesn’t mean that you are wrong and the other person is right, it only means that you value your relationship more than your ego.” —Mark Matthews

آشتی کردن به معنای این نیست که شما اشتباه کردید و فرد مقابل کار درست را انجام داده است. آشتی تنها به معنای این است که ارزش رابطه برای شما بیشتر از خودتان است.


متن انگلیسی آموزنده زیبا با ترجمه فارسی

“I hate to fight. I like to love. But I will fight for what I love.” —Unknown

من از جنگیدن متنفرم. عاشق عشق ورزیدن می باشم اما قطعاً برای چیزی که دوست دارم خواهم جنگید.


“Sometimes people put up walls not to keep others out, but to see who cares enough to tear them down.” —Banana Yoshimoto

گاهی اوقات انسان ها به دور خودشان دیوار می کشند ، نه برای اینکه دیگران را بیرون از دیوار نگه دارند. بلکه ببینند چه کسی حاضر است به خاطر آن ها دیوار را خراب کند.


متن انگلیسی زیبا از بزرگان جهان با جملات خاص آموزنده و پند آموز

“He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” —Michel de Montaigne

کسی که در یک جر و بحث صدایش را بالا می برد ، ضعف خود را نشان می دهد.


“When somebody hurts you they take power over you, if you don’t forgive them then they keep the power. Forgive and after you forgive them, forgive yourself.” —Cicely Tyson

زمانی که شخصی به شما آسیب می زند ، یعنی روی شما سلطه دارد . اگر او را نمی بخشید ، هنوز اجازه دادید که روی شما قدرت داشته باشد . پس هم او را ببخشید، هم خودتان را.


“Change is the nature of life! But challenge is an aim of life! So always challenge the changes, not change the challenges.” —Amitabh-Bachchan

تغییر، ماهیت زندگی است اما چالش یک هدف در زندگی می باشد . بنابراین همیشه تغییرات را به چالش بکشید، نه اینکه چالش های زندگی را تغییر دهید.


متن انگلیسی زیبا از بزرگان جهان با جملات خاص آموزنده و پند آموز

“The world is a vehicle for you. If you drive it, it will deliver you to your destination. If it drives you, you will be destroyed.” —Al Hasan al-Basri

جهان برای شما مانند یک وسیله نقلیه می باشد . اگر خودتان رانندگی کنید، می تواند شما را به مقصودتان برساند . اگر ماشین راننده ای نداشته باشد، قطعاً آسیب خواهید دید.


“Control your anger because it is just one letter away from danger.” —Unknown

خشم خودتان را کنترل کنید، زیرا یک قدم با خطر فاصله دارد.


“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.” —Buddha | Source

عصبانیت مانند در دست گرفتن یک ذغال داغ برای پرتاب به سمت دیگری می باشد. تنها کسی که از داغی ذغال می سوزد، خودتان هستید.


“Express yourself and don’t mind what other people say, because in the end, it’s about you, not them.” —Unknown

توانایی های خودتان را ابراز کنید و به گفته های دیگران توجه نکنید . زیرا در نهایت خودتان مسئول اشتباهاتتان هستید، نه دیگران.


متن انگلیسی زیبا از بزرگان جهان با جملات خاص آموزنده و پند آموز

“It is not necessary to know the answer. If we live the questions, life moves us into the answer—when we are ready.” —Deepak Chopra

اصلاً نیازی نیست که پاسخ سوالاتتان را بدانید . زندگی کم کم ما را به سمت پاسخ سوالاتمان پیش می برد، به شرطی که آمادگی داشته باشیم.


“It is better to be hated for who you are than to be loved for what you are not.” —Andre Gide

بهتر است که دیگران از خود واقعی شما متنفر باشند تا اینکه عاشق چیزی باشند که شما نیستید.


“Instead of always judging all other people all the time, take some time and try judging yourself, and ask yourself whether you are what you think you are.” —Unknown

به جای این که همیشه در حال قضاوت کردن دیگران باشید ، زمان بگذارید و خودتان را قضاوت کنید. از خودتان بپرسید آیا آن چیزی که فکر می کردید هستید.


“I am not perfect but at least I am me.” —Unknown

مهم نیست که چقدر عالی باشید، مهم این است که خودتان باشید.


“The most excellent Jihad is that for the conquest of self.” —Prophet Muhammad

“عالی ترین جهاد، جهاد برای فتح نفس است.” -حضرت محمد


“The worth of a person is not in what they own or how much they make, but in how much they give without need for anything in return.” —Unknown

ارزش یک شخص به اموال و دارایی اش نیست ، بلکه به بخشش های بی چشم داشت می باشد.


“There are many people out there that will tell you, ‘You can’t.’ What you’ve got to do is turn around and say, ‘Watch me.'” —Stephen Fry

بسیاری از افراد هستند که به شما می گویند نمی توانید . تنها کاری که باید انجام دهید، این است که به سمت آن ها برگردید و از آن ها بخواهید فقط نظاره گر شما باشند.


“Give respect, earn respect. How you treat others is a reflection of yourself.” —Robin Sharma

احترام بگذارید تا احترام دریافت کنید . دیگران انعکاس رفتار شما هستند.


“The only thing in life that you absolutely have to do is die. Everything else is negotiable.” —Karen Thompson Walker

تنها چیزی که برای انجام آن در زندگی اجبار دارید، مردن می باشد . بقیه چیزها قابل تغییر است.


“Maturity comes with experience, not age.” —Unknown

بلوغ با تجربه حاصل می شود، نه با سن.


“Never regret the past, because whatever happened in the past has made us what we are today.” —L. Ron Hubbard

هرگز حسرت گذشته را نخورید. زیرا هر اتفاقی که در گذشته افتاده، باعث شده که هم اکنون در چنین جایگاهی باشید.


“Years teach us more than books.” —Berthold Auerbach

تاریخ بیشتر از کتاب ها به ما درس می دهد.


“Always do what you are afraid to do.” —Ralph Waldo Emerson

همیشه به دنبال انجام کارهایی بروید که از آن می ترسید.


“Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.” —Howard Thurman

از خودتان بپرسید که جهان به چه چیزی نیاز دارد. از خودتان بپرسید که با چه چیزهایی سر حال تر می شوید و سپس به دنبال انجام


“Every time you think of giving up, remind yourself what kept you holding on.” —Unknown

هر زمان که به فکر تسلیم شدن بودید ، به خودتان یادآوری کنید که چه چیزی شما را به زندگی امیدوار می کند.


“Just because it’s not what you were expecting doesn’t mean it’s not everything you’ve been waiting for.” —Unknown | Source

اگر چیزی که انتظارش را می کشید، اتفاق نیفتاده است ؛ دلیل بر این نمی شود که از آرزوهای دیگرتان هم دست بکشید.


“Nobody says you must laugh, but a sense of humor can help you overlook the unattractive, tolerate the unpleasant, cope with the unexpected, and smile through the day.” —Ann Landers

قرار نیست که حتماً راجع به همه چیز بخندید اما شوخ طبعی می تواند به جذابیت شما، تحمل لحظات ناخوشایند و مقابله کردن با اتفاقات غیر منتظره کمک کند.