جملات خاص و کوتاه غمگین شکست عشثی با جملات احساسی برای مرد و زن شکست خورده از عشق و عاشقی را در این بخش آریا مگ قرار داده ایم.

جملات و متن های کوتاه غمگین برای زن و مرد شکست خورده عشقی

The first step toward change is awareness. The second step is acceptance

اولین قدم در راه تغییر آگاهی است. گام دوم پذیرش است.


Every human walks around with a certain kind of sadness.

هر انسانی با نوع خاصی از ناراحتی در حال حرکت است.


The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.

کلمه “شادی” معنایش را از دست می دهد اگر با ناراحتی در تعادل نباشد.


جملات انگلیسی شکست عشقی

You cannot protect yourself from sadness without protecting yourself from happiness.

تو نمی توانی از خودت در برابر ناراحتی ها مراقبت کنی بدون این که از خودت در برابر شادی ها محافظت کنی


Sometimes we get sad about things and we don’t like to tell other people that we are sad about them. We like to keep it a secret. Or sometimes, we are sad but we really don’t know why we are sad, so we say we aren’t sad but we really are.

گاهی ما در باره چیزی ناراحت می شیم و دوست نداریم به دیگران بگوییم درباره آن ناراحت هستیم. ما دوست داریم این را مانند یک راز نگه داریم یا گاهی، ما ناراحت هستیم اما واقعا نمی دانیم چرا ما ناراحت هستیم پس ما می گوییم ناراحت نیستیم در حالی که هستیم.


متن کوتاه و غمگین شکست عشقی با جملات احساسی برای مرد و زن شکست خورده از عاشقی

Some days are just bad days, that’s all. You have to experience sadness to know happiness, and I remind myself that not every day is going to be a good day, that’s just the way it is!

بعضی روز ها فقط روز های بدی هستند، همین! تو باید ناراحتی را تجربه کنی تا شادی را بفهمی و به خودم یاد آوری می کنم که هر روزی روز خوبی نخواهد بود. همین است که هست!


متن ادبی شکست عاشقی

Experiencing sadness and anger can make you feel more creative, and by being creative you can get beyond your pain or negativity.

تجربه ناراحتی و عصبانیت می تواند شما را خلاق تر کنند و با این خلاقیت شما می توانید درد ها و منفی بافی های خود را کنار بگذارید


There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away, but I have the feeling that if I did, the joy would be gone as well.

لحظاتی وجود دارد که آرزو داشتم می تونستم ساعت را به عقب برگردانم و همه ناراحتی ها را دور کنم اما احساس می کنم اگر این کار را انجام دهم شادی ها هم به همان صورت از بین بروند.


You don’t forget the face of the person who was your last hope.

شما هرگز چهره کسی را که آخرین امید شماست فراموش نخواهید کرد.


Tears are words that need to be written.

اشک ها کلماتی هستند که باید نوشته شوند


متن های زیبای شکست عاشقی مردانه

Whenever I miss You , Stars falls down from the Sky

So any day if you find the sky empty , Don’t blame me

It’s all your fault ; You made me Miss You So Much

وقتی تنها میشم ، آسمون از ستاره خالی میشه
پس هروقت آسمون رو خالی دیدی ، منو لعنت نکن
این اشتباه توئه که باعث شدی خیلی تنها باشم


متن کوتاه و غمگین شکست عشقی با جملات احساسی برای مرد و زن شکست خورده از عاشقی

The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!

بهترین نشانه برای اینکه عشقت واقعی هست یا نه این است که سخت ترین کار برایت خداحافظی دائمی باشد


If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید


متن کوتاه و غمگین شکست عشقی با جملات احساسی برای مرد و زن شکست خورده از عاشقی

never say goodbye when you still want to try

never give up when you still feel you can take it.

never say you don’t love a person when you  can’t let go.

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی

هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری

هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی


جملات زنانه شکست عاشقی

The Day You Broke My Heart..,

Will Be The Day That I Will Never Forget.

I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly,

Just To Reminisce On The Good Times We Had.,

Now All I Got Is Memories

And A Heart Full Of Pain

روزی که توقلب منوشکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمیکنم

بارهامتن پیام های قبلی روخوندم

فقط بخاطربه یاداوردن لحظات خوبی که باهم داشتیم

الان تنهاچیزی که دارم خاطرست

ویه قلب پرازدرد