چند متن و جملات زیبای انگلیسی در مورد آرزوها را که به فارسی ترجمه شده اند قرار داده ایم. جملات احساسی و زیبای انگلیسی با موضوع آرزوها را در ادامه بخوانید.

متن انگلیسی در مورد آرزوها

.Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen

بعضی ها می خواهند این اتفاق بیفتد، برخی آرزو می کنند این اتفاق بیفتد، برخی دیگر موجب می‌شوند این اتفاق بیافتد.


.Dreams say what they mean, but they don’t say it in daytime language

رویا با ما سخن می‌گوید اما نه طول روز بلکه در طول شب


Wishes, like painted landscapes, best delight, Whilst distance recommends them to the sight. Plac’d afar off, they beautiful appear: But show their rough and nauseous colors near.

آرزوها ، مانند مناظر نقاشی شده ، بهترین لذت را دارند، در حالی که فاصله آنها را زیبا می کند. از فاصله دور، زیبا به نظر می رسد اما از نزدیک رنگ های درشت و زمخت زیبایی چندانی ندارند.


متن انگلیسی در مورد آرزوها

.Never be afraid to wish for what you really want in life. Wishes are possible manifestation of thoughts

هرگز از آرزو کردن آنچه که در زندگی می خواهید هراس نداشته باشید. آرزوها تجلی احتمالی افکار هستند.


.A goal without a plan is just a wish

یک هدف بدون برنامه فقط یک آرزو است.


.No wise man ever wished to be younger

هیچ مرد خردمندی هرگز آرزو نکرده جوانتر شود.


متن انگلیسی زیبا در مورد آرزو کردن

.There’s no point having wishes if you don’t at least try to do them

داشتن آرزو معنی ندارد اگر حداقل سعی نکنید آنها را انجام دهید.


متن انگلیسی آرزوها با جملات زیبای احساسی و ترجمه شده

A gentleman wishes to be slow to speak and quick to act.

یک آقا آرزو می کند که در صحبت کردن کند باشد و در عمل سریع باشد.


.Every man desires to live long, but no man wishes to be old

هر مردی آرزو دارد طولانی زندگی کند ، اما هیچ کس آرزو نمی کند پیر شود.


جملات زیبا با موضوع آرزو

.When all of your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed

وقتی به همه آرزوهای خودتان رسیدید ، بسیاری از رویاهای شما از بین می رود.


.Wishes, like castles in the air, are inexpensive and not taxable

آرزوها ، مانند قلعه های خیالی هستند ، ارزان هستند و مالیات ندارند.