جملات و متن هایی در مورد صلح، دوستی و آشتی کردن را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات و متن های خاص در مورد صلح و دوستی

گم کرده ام

سایه ام را در آسمان

و شستشو می دهم

خیال پروازم را

در مهربانی ابرها

های انسانهایی که

“صلح” را

در بالهای من

جستجو می کنید،

با آشیانه ام

مهربان باشید

من را

از قفس خیال خود

برهانید

تا

آزادی را

در برابر

سپاه چشمان شما

نقاشی کنم …


شما نمی توانید صلح را از آزادی جدا کنید، چرا که هیچ کس نمی تواند در صلح باشد مگر اینکه آزادی داشته باشد….
“مالکوم ایکس”


حماقت هیچ کس به اندازه ای نیست که جنگ را به صـــلح ترجیح دهد.

“هرودوت”


متن در مورد صلح با جملات زیبا در مورد دوستی و آشتی کردن

جنگ پایان خواهد یافت و رهبران با هم گرم خواهند گرفت و باقى میماند آن مادر پیرى که چشم به راه فرزند شهیدش است و آن دختر جوانى که منتظر معشوق خویش است و فرزندانى که به انتظار پدر قهرمانشان نشسته اند نمیدانم چه کسى وطن را فروخت اما دیدم چه کسى بهاى آن را پرداخت.

“محمود درویش”


جملات خاص در مورد دوست بودن و آشتی کردن

قربان جهانی که در آن جنگ نباشد
مشت و لگد و سیلی و اوردنگ نباشد
از وحشت بمب اتم و توپ و مسلسل
پیوسته به پا خار و به سر سنگ نباشد
باهم نستیزند سپیدان و سیاهان
دعوا سر نام و نسب و رنگ نباشد
در باغ وفا مرغ بد آواز نیابیم
در بزم صفا ساز بد آهنگ نباشد


در سرای زندگانی جنگ قدرت تا به کی

این همه تعجیل کردن بهر ذلت تا به کی

با محبت دشمنی نابود و خنثی می شود

زندگانی بهر صلح است ، جنگ و نفرت تا به کی


کار یزدان‚ صلح و نیکویی و خیر

کار دیوان. جنگ و زشتی و شر است

“ناصرخسرو”


اگر به دنبال صلح هستی، نمی توانی آن را با خشونت بدست آوری….
“جان لنون”


متن در مورد جنگ نکردن

آیا صلح سربازی فراری است

که پشت تپه ای از گل ها نشسته

با قمقمه اش از باران حرف می زند؟


متن در مورد صلح با جملات زیبا در مورد دوستی و آشتی کردن

هدف از برگزاری «روز جهانی صلح» این است که جهانی عاری از خشونت و جنگ با همکاری دولت‌ها، سازمان‌ها و آحاد مردم در سراسر جهان، دست یافتنی باشد


چه کاری برای بهبود و گسترش صلح جهان می توانید انجام دهید؟
فقط به خانه بروید و به خانواده خود عشق بورزید!


صلح خون زنده گی در پیکر هستی بود
پیکر هستی ز خون زنده گی خالی مباد !
صلح نیرویست مر بالنده گی را جاویدان
هیچ جا از نیروی بالنده گی خالی مباد !
ور نه میرد زنده گی
ایستد بالنده گی


جنگ قانون ابدی زندگی است و صـــلح راحت باش میان دو جنگ است.


اگر به دنبال صلح هستی، نمی توانی آن را با خشونت بدست آوری….


شما نمی توانید صلح را از آزادی جدا کنید
چون هیچ کس نمی تواند در صلح باشد
مگر این که آزادی داشته باشد.