جملات و متن های انگلیسی در مورد کتاب خواندن و همچنین سخنان بزرگان در مورد مطالعه را در این قسمت روزانه آماده کرده ایم.

متن و جملات انگلیسی درباره کتاب خواندن

.If you don’t like to read, you haven’t found the right book
J.K. Rowling

اگر دوست ندارید مطالعه کنید ، کتاب مناسبی پیدا نکرده اید.
J.K. رولینگ


.Reading is a discount ticket to everywhere
Mary Schmich

خواندن یک بلیط تخفیف برای همه جا است.
مری اشمیچ


متن انگلیسی در مورد کتاب خواندن (جملات زیبا در مورد کتاب خوانی و مطالعه)

.Wear the old coat and buy the new book
Austin Phelps

کت قدیمی را بپوش و کتاب جدید بخر.
آستین فلپس


جملات انگلیسی در مورد مطالعه کردن

.Make it a rule never to give a child a book you would not read yourself
George Bernard Shaw

این قانون را در نظر بگیرید که هرگز به کودک کتابی ندهید که خودتان نخوانده اید.
جرج برنارد شاو


There is more treasure in books than in all the pirate’s loot on Treasure Island
Walt Disney

در کتابها گنج بیشتری نسبت به غارت دزدان دریایی در جزیره گنج وجود دارد.
والت دیزنی


سخنان بزرگان در مورد کتاب

.I kept always two books in my pocket, one to read, one to write in
Robert Louis Stevenson

من همیشه دو کتاب در جیبم داشتم، یکی برای خواندن و دیگری برای نوشتن.
روبرت لوییس استیونسون


متن انگلیسی در مورد کتاب خواندن (جملات زیبا در مورد کتاب خوانی و مطالعه)

.A good book is an event in my life
Stendhal

یک کتاب خوب یک رویداد در زندگی من است.
استاندال


متن انگلیسی در مورد خواندن کتاب

The reading of all good books is like conversation with the finest (people) of the past centuries

“خواندن تمام کتاب های خوب مانند مکالمه با بهترین (مردم) قرن گذشته است.


متن انگلیسی در مورد کتاب خواندن (جملات زیبا در مورد کتاب خوانی و مطالعه)

.Think before you speak. Read before you think
Fran Lebowitz

فکر کنید قبل از اینکه صحبت کنید، کتاب بخوانید قبل از اینکه فکر کنید!


One glance at a book and you hear the voice of another person, perhaps someone dead for 1,000 years
.To read is to voyage through time
Carl Sagan

با یک نگاه به کتاب ، صدای شخص دیگری را می شنوید، شاید کسی برای 1000 سال مرده باشد. خواندن به معنای سفر در زمان است.
کارل ساگان