جملات برگزیده انگلیسی و سخنان بزرگان در مورد صبر و بردباری را به انگلیسی و با ترجمه فارسی در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

جملات زیبای انگلیسی در مورد صبر و صبور بودن

.Take up an idea, devote yourself to it, struggle on in patience, and the sun will rise for you
“Swami Vivekananda”

ایده ای را در نظر بگیرید ، خود را وقف آن کنید ، با صبر و شکیبایی تلاش کنید ، و خورشید برای شما طلوع خواهد کرد.
سوامی ویوکاناندا


.It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
“Confucius”

تا زمانی که متوقف نشوید مهم نیست که چقدر آهسته پیش می روید.
کنفوسیوس


جملات انگلیسی درباره صبر و بردباری

.I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end
“Margaret Thatcher”

من فوق العاده صبورم ، به شرطی که در آخر راه خودم را پیدا کنم.
مارگارت تاچر


.Patience is the companion of wisdom
“Augustine of Hippo”

صبر همدم خرد است.
آگوستین کرگدن


.To lose patience is to lose the battle
“Mahatma Gandhi”

از دست دادن صبر ، شکست در جنگ است.
مهاتما گاندی


.Have patience with all things but first of all with yourself
“Francis ”

با همه چیز صبوربانه رفتار کنید، اما اول از همه با خودتان.
فرانسیس


.One moment of patience may ward off great disaster
.One moment of impatience may ruin a whole life
Chinese proverb

یک لحظه صبر ممکن است فاجعه بزرگی را دفع کند.
یک لحظه بی صبری ممکن است یک زندگی کل را خراب کند.
ضرب المثل چینی


.Patience is the key to contentment
The Prophet Muhammad

صبر رمز رضایت است. حضرت محمد


It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience
Julius Caesar

یافتن مردانی که داوطلب مرگ هستند آسانتر از یافتن افرادی است که مایلند با صبر و تحمل درد را تحمل کنند.
سزار ژولیوس


.Patience is bitter, but its fruit is sweet
Jean-Jacques

صبر تلخ است اما میوه آن شیرین است.
ژان ژاک


جملات انگلیسی درباره صبر و بردباری

…Maybe that’s why life is so precious
.No rewind or fast forward
.just patience and faith
Cristina Marrero

شاید به همین دلیل زندگی بسیار ارزشمند است.
بدون عقب ماندن و یا سریع جلو رفتن …
فقط با صبر و ایمان.
کریستینا ماررو