جملات و سخنان ناب بزرگان در مورد قضاوت های بیجای دیگران در مورد افراد و قضاوت نادرست را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

متن و سخن بزرگان در مورد قضاوت کردن

منو قضاوت نکن؛

من فقط گناهام با گناه‌های تو فرق داره ..


موقعیتی که هرگز

در اون نبودی رو قضاوت نکن


متن در مورد قضاوت بیجا و جملات ناب بزرگان در مورد قضاوت دیگران

چقدر دردآور است میخواهی خوب باشی

که میخواهی با همه مهربان باشی

اما بد فهمیده شوی و بد قضاوت شود

اما با تمام این قضاوت ها مهم نیست

من برای خودم زندگی میکنم


هیچ کس در این دنیا کامل نیست

اگر از آدمها بخاطر

اشتباهاتشان دوری کنی

همیشه تنها خواهی ماند

پس کمتر قضاوت کن

و بیشتر عشق بورز.


سخنان زیبا در مورد قضاوت کردن

پروردگارا…

قاضی تویی

کمک کن هیچوقت

قضاوت نکنیم ..

دلی که میشکنیم ارزان نیست..


متن در مورد قضاوت بیجا و جملات ناب بزرگان در مورد قضاوت دیگران

پیش از آن که

درباره راه رفتن کسی اظهار نظر کنی،

چند دقیقه با کفش‌های او راه برو!


Let’s practice to understand

each other not judging

بیایید تمرین کنیم

همدیگه رو درک کنیم نه قضاوت…


جملات بزرگان در مورد قضاوت بیجا

هیچ کس اونقدر بی گناه نیست

که بتونه زندگی دیگران رو قضاوت کنه

پس سکوت لطفا…


متن در مورد قضاوت بیجا و جملات ناب بزرگان در مورد قضاوت دیگران

هر قدیسی گذشته‌ای دارد

و هر گناهکاری آینده‌ای

شاید آن قدیس روزی گناهکار

و آن گناهکار روزی قدیس باشد

پس ندانسته،

هیچ یک را قضاوت مکن …


عیب رندان مکن ای زاهده پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

حافظ شیرازی


Don’t judge someone based on their appearance

Looks can be deceiving

بر اساس ظاهر کسی رو قضاوت نکن،

چرا که میتواند فریبنده باشد .


متن در مورد قضاوت بیجا و جملات ناب بزرگان در مورد قضاوت دیگران

انسانها را از روی عکس هایشان

قضاوت نکنید

هیچ انسانی از

دلتنگی هایش عکس نمیگیرد


کسی را قضاوت نکنید ،

فقط برای اینکه گناهانش

با گناه های شما فرق دارد…