تعدادی متن انگلیسی با موضوعات مختلف و با ترجمه فارسی را در این قسمت سایت آریا مگ گردآوری کرده ایم.

جملات انگلیسی با موضوعات مختلف

“Anyone can love a rose, but who loves the leaf that adds beauty to it? Don’t love someone who is beautiful, love someone you makes your life beautiful.” —Unknown

.همه گل رز را دوست دارند اما چه کسی برگ آن را دوست دارد که باعث زیبایی گل رز شده است؟ هیچ کس را به خاطر زیبایش دوست ندار، بلکه کسی را دوست بدار که زندگی تو را زیبا می کند


“Don’t marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can’t live without.” —James Dobson

با کسی ازدواج نکن که فکر می کنی می توانی در کنار او زندگی کنی. با کسی ازدواج کن که فکر می کنی بدون او نمی توانی زندگی کنی.


“If love hurts, it’s one-sided love. Someone worth crying for will never make you cry.” —Unknown

عشقی که به تو ضربه بزند ، یعنی آن عشق یک طرفه است . کسی که ارزش تو را بداند ، هرگز باعث گریه تو نخواهد شد.


متن انگلیسی با ترجمه فارسی

“Sometimes you have to just walk away, and accept things happen for a reason, even if that reason hurts.” —Unknown

گاهی اوقات بهتر است که بروی و قبول کنی که هر اتفاقی حکمتی دارد ؛ حتی اگر این حکمت به تو ضربه زده باشد.


جملات کوتاه زیبا انگلیسی با متن های جالب با موضوعات مختلف زندگی

“If you hold back your feelings because you are afraid of getting hurt, you end up hurting anyway.” —Unknown

اگر مانع ابراز احساسات شوی تا ضربه نخوری ، مطمئن باش که در نهایت ضربه خواهی خورد.


“Lucky is the man who is the first love of a woman. Luckiest is the woman who is the last love of a man.” —Charles Dickens

مرد خوشبخت کسی است که اولین عشق یک زن باشد . خوشبخت ترین زن نیز کسی است که آخرین عشق یک مرد باشد.


جملات زیبای انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

“No matter how plain and simple you are, there’s someone who’ll surely look at you as if you are the most perfect creature ever existed.” —Unknown

اصلاً مهم نیست که چقدر انسان ساده ای باشی . قطعا افرادی هستند که می توانند به تو نگاه کنند و عالی ترین مخلوق را در وجود تو ببینند.


“It matters not who you love, where you love, why you love, when you love, or how you love. It matters only that you love.” —John Lennon

اصلاً مهم نیست که عاشق چه کسی هستی ، کجا را دوست داری ، چرا دوست داری ، چه زمانی دوست داری یا چگونه دوست داری. فقط مهم این است که چیزی را دوست داری.


“If people are truly, madly, deeply in love with each other, they will find a way.” —Unknown

اگر افرادی دیوانه وار عاشق یکدیگر هستند ، قطعاً آن ها معنی زندگی را پیدا کرده اند.


جملات کوتاه زیبا انگلیسی با متن های جالب با موضوعات مختلف زندگی

“People were created to be loved. Things were created to be used. The reason the world is in chaos is because things are being loved, and people are being used.” —Samita Shafqat

بعضی از انسان ها خلق شده اند تا دوست داشته شوند ، اجسام خلق شدند تا استفاده شوند. به همین دلیل جهان در هرج و مرج است، زیرا اجسام دوست داشته می شوند و انسان ها استفاده می شوند.


“It’s really hard to wait for the right person in your life . . . especially when the wrong ones are so tempting.” —Unknown

بسیار سخت است که منتظر باشی یک فرد کاملاً درست به زندگی تو وارد شود ، مخصوصاً زمانی که افراد اشتباه زندگی بسیار وسوسه انگیز هستند.


جملات زیبای عاشقانه انگلیسی

“Love is like wanting to touch a star. You know you can’t reach it but you just keep on trying.” —Unknown

عشق مانند خواستن لمس یک ستاره است ، میدانی که نمی توانی به آن برسی اما به تلاش خود ادامه می دهی.


“In three words I can sum up everything I’ve learned about life:It goes on.” —Robert Frost

اگر بخواهم در 3 کلمه زندگی را توصیف کنم، می توانم بگویم:این نیز بگذرد.


“Greatness comes not when things always go well for you. Instead, greatness comes when you’re really tested, when you take some knocks and some disappointments.” —Richard Nixon

عالی بودن زمانی اتفاق نمی افتد که همه چیز طبق میل تو پیش برود . بلکه زمانی اتفاق می افتد که آزمایش کنی، شکست بخوری و ناامید نشوی.


“Every exit is an entry to somewhere else.” —Tom Stoppard

هر خارج شدن، یک راه ورود برای جای دیگر می باشد.


“Life brings you troubles and hardships to see how you handle pressure. You don’t appreciate happiness until you have experienced sadness.” —Unknown

زندگی سختی و مشکلات زیادی را برای شما فراهم می آورد تا ببیند چگونه می توانید زیر این همه فشار خودتان را کنترل کنید . هیچ وقت نمی توانید قدردان شادی باشید تا زمانی که غم و ناراحتی را تجربه نکرده باشید.


متن در مورد تنهایی به انگلیسی

“Loneliness happens not when you are alone, but when no one cares.” —Unknown

تنهایی زمانی اتفاق نمی افتد که تنها هستید ، بلکه زمانی است که هیچکس به شما توجه نمی کند.


“The single hand that wipes your tears during your failures is better than the countless hands that come together to clap you on your success.” —Unknown

فقط یک دست که اشک هایت را در طول شکست خوردن در زندگی پاک می کند ، بهتر از تعداد دستان بیشماری می باشد که برای موفقیتت دست می زنند.


“Never trust the advice of a man in difficulties.” —Aesop

هرگز به توصیه شخصی که در سختی افتاده، عمل نکن.


“Nothing is interesting if you are not interested.” —Lionel Shriver

هیچ چیز نمی تواند هیجان انگیز باشد، اگر به آن علاقه نداشته باشید.


جملات انگلیسی در مورد تلاش در زندگی

“I can accept failure, but I can’t accept not trying.” —Michael Jordan

من می توانم شکست را قبول کنم اما نمی توانم تلاش نکردن را بپذیرم.


“Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today.” —James Dean

جوری رویاسازی کن که انگار برای همیشه زنده هستی و جوری زندگی کن که انگار امروز میمیری.


“Imagination is far better than knowledge.” —Albert Einstein

وهم و خیال بهتر از آگاهی می باشد.