سخنان بزرگان در مورد عزم و اراده با جملات انگیزشی و انرژی بخش را در این بخش آریا آماده کرده ایم، همراه ما باشید.

جملات خاص انگیزشی در مورد عزم و اراده

نتیجه اراده ضعیف، حرف است و نتیجه اراده قوی، عمل.   گوستاولوبون


دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمی آورد.   گوستاولوبن


متن زیبا در مورد عزم اراده

من می خواهم، جمله ای است که از اراده قوی سرچشمه گرفته است.   اوژن


پیروزی یعنی اراده کردن.   ناپلئون بناپارت


جملات انگیزشی در مورد عزم و اراده با سخنانی از بزرگان و افراد معروف

با یک اراده ی نیرومند، شرایط دیگر چندان اهمیت ندارد.   گوته


جملات انگیزشی در مورد اراده

در آوردگاه پهناور دنیا، در اردوی زندگی، چون گوسفندانی مباش که بی اراده رانده می شوند، قهرمانی باش در تکاپو.   هنری وادزورث لانگ فلو


کسی که اراده ای ضعیف دارد بینش او با هر شکست تغییر خواهد کرد.   ادگار آلن پو


متن ادبی در مورد اراده داشتن

وقتی ما در جستجوی ساختارها هستیم از متغیرها بی خبر می مانیم. فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می کند، پس روش ساختارگراها نمی تواند درست باشد و یک متن هرگز مفهوم حقیقی خودش را آشکار نمی کند، زیرا مؤلف آن متن حضور ندارد و هر بیننده و یا هرکس که آن متن را قرائت کند، می تواند دریافتی متفاوت از قصد و هدف مؤلف داشته باشد.   ژاک دریدا


اراده بهترین راهنمای طبیعت است.   اسمایلز


جملات انگیزشی در مورد عزم و اراده با سخنانی از بزرگان و افراد معروف

تنها یک روش برای رسیدن به سعادت وجود دارد و آن، پایان دادن به نگرانی در مورد مسایلی است که فراسوی نیروی اراده ی ما هستند.   اپیکتتوس


جملات کوتاه و سخنان انگیزشی در مورد اراده

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری، در جهت پیشرفت رشد دومی.   اسکات پک


انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود، مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد.   ادکار آلن پو


افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند، اما افراد قوی، خود، آفریننده ی معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیز هستند.   ژان ژاک روسو


متن زیبا و آموزنده در مورد عزم داشتن و تلاش

زندگی خوب، زندگی شاد است. البته قصد من این نیست که اگر ما خوب باشیم حتما شاد خواهیم بود. منظور من این است که اگر ما شاد باشیم خوب زندگی خواهیم کرد.   برتراند راسل


عشق برای مرد گونه ای از احساسات عمیق و غیر ارادی نیست، بلکه قصد و عقیده است.   مادام دوژیرادرن


آن که می خواهد کارهای بزرگ انجام دهد باید چشم به آیندگان بدوزد و با عزم راسخ برای نسل های در راه فعالیت کند.   آرتور شوپنهاور


من کمترین ارزشی برای مطالعاتی که صرفاً به قصد امرار معاش باشد قائل نیستم.   آرتور شوپنهاور


در جهان واقعی، پس از اراده حیات، این عشق است که خود را به عنوان قویترین و فعال ترین همه ی محرکها به نمایش می گذارد.   آرتور شوپنهاور


انسان همیشه برای چیزهایی که آرزو می کند قدرت کافی دارد، فقط سستی اراده است که نمی گذارد او در راه رسیدن به آرزوی خود گام بردارد.    ژان ژاک روسو


کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند، انتقام از خراب کننده. ندایی در درونم می گفت: برخیز، ایران تو را فراخوانده است و برخواستم.   نادر شاه افشار


از تمام صفاتی که برای پرورش جسم و جان ما سودمند است، هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست.   پوشه


بزرگترین تفاوت انسان و حیوان، فهم و اندیشه نیست، بلکه اراده و اختیار اوست.   ژان ژاک روسو


اعتقاد یعنی یقین درونی، ایمان یعنی عمل بیرونی. اگر عزم و اراده خود را به زبان بیاوریم علاوه بر تشویق شدن، احساس مسئولیت خواهیم کرد.   جان ماکسول


کار خوب و کیفیت بالا امری تصادفی نیست، بلکه نتیجه اراده مصمم، تلاش صادقانه و اجرای ماهرانه است، نشانه انتخاب گزینه عاقلانه از بین گزینه های گوناگون است.   ویلا فوستر