متن های زیبا و خواندنی به زبان انگلیسی درم ورد فصل بهار با ترجمه فارسی را در این قسمت آریا مگ آماده کرده ایم.

متن انگلیسی بهار

The wind
told the grasses
And the grasses
told the trees
The trees
told the bushes
And the bushes
told the bees
The bees
told the robin
And the robin
sang out clear
Wake up
Wake up
Spring is here

باد
به چمن ها گفت
چمن ها
به درخت ها گفتند
درخت ها
به شاخ و برگ ها گفتند
شاخ و برگ ها
به زنبورها گفتند
زنبورها
به سینه سرخ گفتند
و سینه سرخ آواز سر داد که:
بیدار شوید
بیدار شوید
بهار این جاست!


Leaves are growing on the trees, on the trees, on the trees
Leaves are growing on the trees, it is springtime
All the grass is turning green
See the birds build their nests
Watch the flowers start to grow

برگ ها روی درخت ها جوونه می زنن، روی درخت ها، روی درخت ها
برگ ها روی درخت ها جوونه می زنن، فصل بهار اومده
همه چمن ها شروع به سبز شدن کردند
ببین پرنده ها دارن لانه سازی می کنند
گل ها را تماشا کن که شروع به شکوفه زدن کردند


جملات انگلیسی با موضوع بهار

I love spring
Spring is new
It’s violets and rain
It’s a wood-scented lane
It’s a new bird song
It’s days growing long
It’s a tree in bud and puddles of mud
It’s birds in a tree and buzz from a bee
It’s kites in the sky
It’s spring. That’s why
I love spring

من بهار رو دوست دارم
بهار یعنی تازگی
بهار یعنی بنفشه ها و بارون
بهار یعنی کوچه ای پر از عطر چوب
بهار یعنی آواز جدید پرنده
بهار یعنی روزهایی که طولانی تر می شن
بهار یعنی درخت جوونه زده و گودال های پر از گل
بهار یعنی بادبادک ها توی آسمون
این بهاره
برای همینه که عاشق بهارم


متن زیبا انگلیسی درباره بهار و اشعار زیبای فصل بهار با ترجمه فارسی

That is one good thing about this world
There are always sure to be more springs

چیز خوبی درباره این دنیا وجود دارد …
این که بی شک همیشه بهارهای بیشتری در راه است


Spring is nature’s way of saying, ‘Let’s party

بهاره شیوه خاص طبیعت است تا بگوید: “بیا تا جشن بگیریم!”


جملات با موضوع بهار به انگلیسی و ترجمه فارسی

The beautiful spring came
and when nature resumes her loveliness
the human soul is apt to revive also

بهار زیبا از راه رسید
و آن هنگام که طبیعت عشقش را از سر می گیرد
روح انسان نیز زنده می شود


متن زیبا انگلیسی درباره بهار و اشعار زیبای فصل بهار با ترجمه فارسی

Spring: a lovely reminder

of how beautiful change

can truly be

بهار؛ یک یادآوری دوست داشتنی

که تغییر واقعا چقدر می تواند زیبا باشد.


The wind told the grasses And the grasses told

the trees The trees told the bushes And the bushes told

the bees The bees told the robin And the robin sang out

clear Wake up Wake up Spring is here

باد

به چمن ها گفت

چمن ها

به درخت ها گفتند

درخت ها

به شاخ و برگ ها گفتند

شاخ و برگ ها

به زنبورها گفتند

زنبورها

به سینه سرخ گفتند

و سینه سرخ آواز سر داد که:

بیدار شوید

بیدار شوید

بهار این جاست!