جملات کوتاه تبریک تولدم به انگلیسی با ترجمه فارسی (متن کوتاه تولدم مبارک برای خودم) را به همراه چند عکس نوشته آماده کرده ایم.

متن و عکس نوشته تولدم مبارک به انگلیسی

On this special day of mine, I just want to give thanks to the almighty God for the gift of life and happiness. I pray that He continue to bless me throughout the year.
در این روز خاص من ، فقط می خواهم از خدای متعال بخاطر هدیه زندگی و خوشبختی تشکر کنم من دعا می کنم که او همچنان در طول سال برکت من را بدهد.


Wishing myself a joyous birthday full of God’s amazing blessings.

با آرزوی تولدی شاد و سرشار از نعمت های شگفت انگیز خداوند.


Wishing myself the happiest of birthdays. On this special day, I just want to thank you God for the priceless gift of life that He has given me and for the wonderful people He has put in my life.
برای خودم بهترین روزهای تولد را آرزو می کنم. در این روز خاص ، من فقط می خواهم خدا را به خاطر هدیه بی بهای زندگی که به من عطا کرده و برای افراد شگفت انگیزی که در زندگی من قرار داده است ، سپاسگزارم.


Some people become more beautiful as they grow old. Maybe this is the reason why I can’t stop being beautiful. Happy birthday to myself!

برخی از افراد با پیر شدن زیباتر می شوند. شاید به همین دلیله که نمی تونم جلوی زیباییم را بگیرم. تولدم مبارک!


متن تبریک تولدم به انگلیسی

It’s my birthday! I’m getting older and cooler at the same time, which makes me special. This doesn’t often happen to a lot of people!
تولدمه! من در عین حال پیرتر و خنک تر می شوم که همین امر باعث خاص بودن من می شود. این اتفاق اغلب برای خیلی از افراد نمی افتد!


متن انگلیسی تبریک تولدم

Happy birthday to a person that is beautiful, smart, cool and reminds me a lot of myself.
تولدت را به شخصی خوشگل ، باهوش ، باحال و خیلی از خودم یادآوری کنم.


متن تبریک تولدم به انگلیسی

Today is the most important day of my life. And I’m going to celebrate it accordingly.

امروز مهمترین روز زندگی من است. و من می خواهم متناسب با آن جشن بگیرم.


Today is the birthday of one of the world’s greatest men.

امروز روز تولد یکی از بزرگترین مردان جهان است.


Happy Birthday to me!
I’m such an awesome person that it’s hard for anyone not to recognize it – even me!

تولدم مبارک!
من چنان شخصیتی عالی هستم که تشخیص آن برای هر کسی سخت است – حتی من!


متن تبریک تولدم به انگلیسی

I’m going to do something really fun and cool today because it’s my birthday. Thank you, God, for blessing me with another year of life.

من امروز قصد دارم یک کار واقعاً سرگرم کننده و جالبی انجام بدم زیرا روز تولد من است. خدا را شکر که یک سال دیگر زندگی را به من برکت دادی.


جملات کوتاه تبریک تولد به زبان انگلیسی

I’m officially a year older today and much cooler than ever. Happy birthday to me.

من امروز رسماً یک سال پیرتر شده ام و بسیار سردتر از همیشه هستم. تولدم مبارک.


متن تبریک تولدم به انگلیسی

Today, I’m going to be selfish and focus all my attention on me. Today, I make myself my priority.

امروز ، من می خواهم خودخواه باشم و تمام توجه خود را به خودم معطوف کنم. امروز خودم را اولویت خود قرار می دهم.


متن کوتاه انگلیسی تولدم مبارک

I hope the price of candle skyrockets this year so my friends can’t afford to buy as many candles as my age on my birthday.

امیدوارم امسال قیمت شمع سر به فلک بکشد تا دوستانم توانایی خرید شمع ها به تعداد سن من را در روز تولدم نداشته باشند.


Yay! It’s my birthday once again! Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings.

بله یکبار دیگر تولد من است! با آرزوی تولد ، خودم و خودم تولدی به یادماندنی پر از برکت خداوند.


متن تبریک تولدم به انگلیسی

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today. A very happy birthday to me!

لبخندی بر لب می زنم و اجازه نمی دهم مشکلات زندگی مرا آزار دهد زیرا امروز تولد من است. تبریک تولد به نوزاد بزرگ شده !


Happy Birthday to the most amazing person I know, I myself!

تولدت مبارک به شگفت انگیزترین شخصی که می شناسم، خودم!


On my birthday, I wish myself to always be the best I can be, from now and till eternity. Happiest birthday to me.

در روز تولد خودم آرزو می کنم از الان و تا ابد همیشه بهترین خودم باشم. تولدت مبارک برای من