در این بخش از آریا مگ سخنان زیبا از آبراهام لینکلن سیاستمدار، وکیل و دولتمرد آمریکایی را گردآوری کرده ایم.

سخنان آموزنده از آبراهام لینکلن

این را خودم می دانم، اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام


کسی که “امروز” از “دیروز” آگاهتر نباشد، انسان خردمندی نیست.


به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است


سخنان آبراهام لینکلن

دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن ، وجدان و قلب من است.


من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که


سخنان زیبای آبراهام لینکلن

رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه .


لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است.


سخنان آبراهام لینکلن

کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.


همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم


زمین خوردن، شکست خوردن نیست


اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.


من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد


که ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد


جملات کوتاه و خاص آبراهام لینکلن

اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را


سخنان آبراهام لینکلن

همه مردم از تعارف خوششان می آید


لبخند . بیش از چند لحظه دوام ندارد . اما خاطره ی آن جاودانی است


همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم حاضر نیستم آقای کسی باشم کسانی که مخالف آزادی دیگرانند . خود لیاقت آزادی را ندارند


زمین خوردن . شکست خوردن نیست از زمین بلند نشدن . شکست خوردن است


اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود . درباره دیگران داوری نکن


سخنان آبراهام لینکلن

من خیلی به کسی که امروز از دیروز آگاه تر نیست اهمیت نمیدهم


فلسفه کلاس درس در یک نسل . فلسفه حکومت در نسل بعدی خواهد بود


اینکه بعضی ها به موفقیت های بزرگی دست پیدا می کنند . اثبات کننده این است که دیگران هم می توانند به آنها دست پیدا کنند.


متن زیبا و آموزنده از آبراهام لینکلن

شخصیت همچون درخت است و شهرت مثل سایه آن است. سایه چیزی است که ما در موردش فکر می کنیم . درخت خودِ واقعیش است


بهترین روش برای لغو کردن قانونی بد . این است که آن را سختگیرانه اجرا کنیم.


به من شش ساعت زمان بده که درختی را قطع کنم . و من چهار ساعت اول را صرف تیز کردن تبر خواهم کرد


اگر کاری وجود دارد که انسانی می تواند به درستی انجام دهد . اجازه بده آن را انجام دهد. به او فرصتی بده.


وقتی خود را آماده می کنم که با فردی راجع به موضوعی بحث کنم . یک سوم زمان خود را به خودم و این که قرار است چه بگویم و دو سوم وقت خود را به او و این که قرار است چه بگوید فکر می کنم.