در این بخش زیباترین جملات و سخنان قصار فریدریش ویلهلم نیچه فلیسوف و جامعه شناسی آلمانی را ارائه کرده ایم.

جملات و سخنان نیچه

از ابر انسان است که انسان های برتر، دلگرمی و شجاعت می گیرند.


توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود


مردان بزرگ فقط آرمان های خود را نمایش داده اند


جملات آموزنده از نیچه

غم خودش ما را پیدا می کند باید دنبال شادی ها گشت


جملات قصار فریدریش ویلهلم نیچه

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آن ها ارتباط برقرار می کند


خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز.


آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و توقع کمک گرفتن از دیگران در آینده، با آنها ارتباط برقرارمی کند.


یک دانشمند و انسان والا حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او فردی بی خویشتن است.


کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند!


سخنان آموزنده از نیچه

حرف کسانی که می گویند عشق ما از خودخواهی خالی است خنده دار است، زیرا همه امیال ما طبق خواست قدرت ما است.


جملات قصار فریدریش ویلهلم نیچه

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید.


کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!