جملات و متن های تبریک ماه پربرکت رمضان به انگلیسی و با ترجمه فارسی را در این بخش از آریا آماده کرده ایم.

جملات و متن کوتاه تبریک ماه رمضان به انگلیسی و ترجمه فارسی

Happy month of Ramadan, month of avoiding sins, happy month of servitude.

ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.


Fasting is a question and praying / filling with wings to God

A city of uniformity and purity / The month of guilt and erosion

Lovers find their lover / whisper in his ear until dawn

They say their pain with their treatment / with their doctor or Anis Jan …

روزه هنگام سوال است و دعا / پر زدن با بال همت تا خدا

شهر یکرنگی و بی آلایشی / ماه تقصیر و گنه فرسایشی

عاشقان معشوق خود پیدا کنند / تا سحر در گوش او نجوا کنند

درد خود گویند با درمان خویش / با طبیب و یا انیس جان خویش …


Hello to you
Ramadan
God’s party month
Month of tablecloths of forgiveness
Welcome? Beautiful and welcome

سلام بر تو
ماه رمضان
ماه مهمانی خدا
ماه سفره های مغفرت
آمدی؟ زیبا آمدی و خوش


جملات استوری تبریک ماه رمضان به انگلیسی

The month of Ramadan is to take a month off from earth to travel to the kingdom.

ماه رمضان، برای آن است که یک ماه مرخصی از زمین برای سفر به ملکوت بگیریم .


به عاصیان وعده ی رحمت رسید

ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده

برایتان آرزومندم …

جملات تبریک ماه رمضان به انگلیسی

The holy month of Ramadan, the best months

The month of God’s feast, the month of goodness

The month of Ghadr nights, the month of prayer and supplication

The month of mercy and forgiveness and the month of goodness and blessing

Happy

ماه مبارک رمضان، بهترین ماه ها

ماه میهمانی خدا، ماه خوبی ها

ماه شب های قدر، ماه دعا و نیایش

ماه رحمت و آمرزش و ماه خیر و برکت

مبارک باد


Ramadan refers to every soul

Ramadan is watching love and thirst

In the boundless darkness of our nights

Sea Sea has a star Ramadan

بر هر نفست اشاره دارد رمضان

بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان

در ظلمت بی کرانه شبهایمان

دریا دریا ستاره دارد رمضان


متن انگلیسی تبریک ماه رمضان

tonight

I have the right to vote

Has entered my guest house

With all the flaws that have been in me

Again, he invited me

امشب

حق صدایم کرده است

وارد مهمانسرایم کرده است

با همه نقصی که در من بوده است

بازهم او دعوتم بنموده است


روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن

راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان

التماس دعا

جملات تبریک ماه رمضان به انگلیسی

God help us in this month of Ramadan
Practice leaving whatever delays the understanding of the age of emergence.

خدایا کمکمان کن که در این ماه رمضان
تمرین کنیم ترک هرآنچه که درک دوران ظهور را به تأخیر می اندازد.


Everything we have is from God and we must spend everything we can for God.
Let’s enter this unique party with our own politeness…
Happy Ramadan to you

هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.
با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم …
ماه رمضان بر شما مبارک