در این مطلب آریا مگ جملات و متن های فلسفی معنی دار و مفهومی با ترجمه فارسی را آماده کرده ایم.

جملات زیبای فلسفی انگلیسی خاص

Easy is keep the friendship with words
Difficult is to keep it with meanings

حفظ دوستی با کلمات آسان است
حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است


Easy to read this
Difficult to follow

خوندن این متن آسان است
ولی پیگیری آن مشکل است


Easy is to receive
Difficult is to give

دریافت کردن آسان است
اهدا کردن مشکل است


جملات فلسفی انگلیسی با متن های زیبای معنی دار با ترجمه فارسی

Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt

فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است
رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است


متن انگلیسی زیبای فلسفی

Easy is to think about improving
Difficult is to stop thinking it and put it into action

فکر کردن برای پیشرفت آسان است
متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است


Easy is to weep for a lost love
Difficult is to take care of it so not to lose it

گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است


جملات فلسفی انگلیسی با متن های زیبای معنی دار با ترجمه فارسی

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from them

ایراد گیری از دیگران آسان است
عبرت گرفتن از آنها مشکل است


Easy is to criticize others
Difficult is to improve oneself

انتقاد از دیگران آسان است
ولی خودسازی مشکل است


جمله کوتاه انگلسی فلسفی

Easy is to say we love
Difficult is to show it every day

گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است
ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است


جملات فلسفی انگلیسی با متن های زیبای معنی دار با ترجمه فارسی

Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promise

قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است
ولی وفای به عهد مشکل است


Easy is to enjoy life every day
Difficult to give its real value

لذت بردن از زندگی آسان است
ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است


Easy is to stumble with a stone
Difficult is to get up

زمین خوردن با یک سنگ آسان است
ولی بلند شدن مشکل است


جملات فلسفی انگلیسی با متن های زیبای معنی دار با ترجمه فارسی

Easy is to admire a full moon
Difficult to see the other side

حظ کردن از یک ماه کامل آسان است
ولی دیدن طرف دیگر آن مشکل است


Easy is to show victory
Difficult is to assume defeat with dignity

نشان دادن پیروزی آسان است
قبول کردن شکست مشکل است


Easy is to dream every night
Difficult is to fight for a dream

خوابیدن در هر شب آسان است
ولی مبارزه با آن مشکل است