در این قسمت جملات کوتاه و ناب انگلیسی با متن های زیبای ترجمه شده، احساسی، با مفهوم و عاشقانه را آماده کرده ایم.

جملات و متن ناب انگلیسی کوتاه

.I feel like making dreams come true
احساس می‌کنم رویا‌ها به حقیقت می‌پیوندند.


.Never be afraid of what you are going for
هرگز از آنچه می‌خواهید نترسید.


!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!


.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.


.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.


جملات کوتاه و ناب انگلیسی با متن های زیبای ترجمه شده احساسی و با با مفهوم

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم


World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient
جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.


متن انگلیسی کوتاه با ترجمه

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles
مهم نیست چه پیش آمده، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان.


Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.


جملات کوتاه و ناب انگلیسی با متن های زیبای ترجمه شده احساسی و با با مفهوم

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.


Be the change that you wish to see in the world

همان تغییری باش که آرزو داری در جهان شاهد باشی


Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

خوشبختی زمانی است که آن چه فکر می کنی، آن چه می گویی و آن چه انجام می دهی با هم هماهنگ هستند


جملات ترجمه شده فارسی کوتاه با معانی زیبا

the heart of a father is the masterpiece of nature

قلب یک پدر شاهکار طبیعت است


Success usually comes to those who are too busy to be looking for it

موفقیت معمولا سراغ آدم های پر مشغله ای می رود که فرصت جستجوی آن را ندارند


جملات کوتاه و ناب انگلیسی با متن های زیبای ترجمه شده احساسی و با با مفهوم

It’s beautiful to wake up and know that God is by your side

زیباست در حالی از خواب بیدار شوی که می دانی خداوند کنارت است


A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می‌تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.


The worst part of success is trying to find someone who is happy for you
بدترین قسمت موفقیت، تلاش برای یافتن کسی است که برای شما خوشحال باشد.


If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!


Other things may change for us, but we start and end with the family
ممکن است چیز‌های دیگر برای ما تغییر کنند، اما ما با خانواده شروع کرده و تمام می‌شویم.