جملات و متن های ناب انگلیسی با موضوعات مختلف مانند سفر، زندگی، عشق، نفرت، احساسات، انگیزشی و … را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن های ناب انگلیسی زیبا

.Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey
نگرانی در مورد دست انداز‌های جاده را کنار بگذارید و از سفر لذت ببرید.


.The world is changed by your example, not your opinion
دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.


Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!


جملات کوتاه ناب انگلیسی

.For me, math class is like watching a foreign movie without subtitles
برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.


متن ناب انگلیسی

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم.


the lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters
آدم تنها خیلی زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود می گذارد.


چجملات کوتاه ناب انگلیسی

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

متن ناب انگلیسی


4We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.


Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.


متن ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination

هرگز خودتان را به خاطر تصور محدود دیگران محدود نکنید، هرگز دیگران را به خاطر تصور محدود خودتان محدود نکنید!


متن ناب انگلیسی

She is everything even when she is treated like nothing، she is a woman

او همه چیز است حتی زمانی که با او مانند هیچ رفتار می شود … او یک زن است!


Being a mother is learning about strengths you didn’t know you had and dealing with fears you never knew existed

مادر بودن یعنی دانستن نقطه قوت هایی که هرگز نمی دانستی داری و مواجه شدن با ترس هایی که هرگز نمی دانستی وجود دارند


People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents

افرادی که قادر نیستند در خودشان انگیزه ایجاد کنند فارغ از این که چقدر استعدادهای دیگرشان برجسته باشد باید به متوسط بودن رضایت دهند.


book is a dream that you hold in your hand

کتاب رویایی است که در دستانت نگه می داری


متن ناب انگلیسی

The world is a book and those who do not travel read only one page

جهان همچون کتاب است و آن هایی که سفر نمی کنند تنها یک صفحه از آن را می خوانند


Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions
شادی یک چیز آماده نیست. شادی از عملکرد شما ایجاد می‌شود.


All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
تمام رویا‌های ما می‌توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم.


God is the designer of the family
خداوند طراح خانواده است.


The only rock I know that stays steady, the only institution I know that always works, is the family
تنها سنگی که می‌دانم ثابت است و تنها نهادی که می‌دانم همیشه کار می‌کند، خانواده است.