زیباترین جملات و متن های انگلیسی در مورد پاییز، زیبایی پاییز و فصل زیبای خزان را در این مطلب با ترجمه فارسی آماده کرده ایم.

جملات و متن های انگلیسی زیبا با ترجمه

Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting and autumn a mosaic of them all

زمستان یک اثر قلم‌زنی است. بهار نقاشی آبرنگ است و زمستان یک اثر رنگ روغن و پاییز ترکیبی است از همه آنها.

***

I wish you many more autumn seasons. This is the most beautiful time of the year when you can reminiscent the good times of the summer and wait once more for the brighter days

برایت فصل های پاییز زیادی را آرزو می کنم زیرا پاییز زیباترین زمان از سال است که می توانی اوقات خوش تابستان را به یاد آوری و منتظر روزهای روشن تر باشی.

***

Autumn is the mellower season
and what we lose in flowers
we more than gain in fruits

پاییز فصل مهربانی است
درست است که ما گل ها را از دست می دهیم
اما میوه های بیشتری به دست می آوریم.

جملات انگلیسی در مورد پاییز با متن های کوتاه در ترجمه شده فارسی در مورد فصل پاییز

.How beautifully leaves grow old. How full of light and color are their last days

“برگها چقدر زیبا پیر می شوند. آخرین روزهای آنها چقدر پر از نور و رنگ است.”

***

متن های زیبا در مورد پاییز

.Life starts all over again when it gets crisp in the fall

زندگی در پاییز دوباره از نو شروع می شود.”

***

Spring is beautiful, and summer is perfect for vacations, but autumn brings a longing to get away from the unreal things of life, out into the forest at night with a campfire and the rustling leaves

بهار زیبا است ، و تابستان برای تعطیلات مناسب است ، اما پاییز اشتیاق فراوانی برای دور شدن از چیزهای غیر واقعی زندگی را به ارمغان می آورد ، روشن کردن آتش در شب و راه رفتن روی برگ های خشک جنگل.”

***

.Dancing of the autumn laves on a surface of a lake is a dream we see when we are awake

رقص برگ های پاییزی روی سطح دریاچه رویایی است که ما وقتی بیدار هستیم می بینیم.

***

.Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day

کسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

***

.I loved Autumn, the one season of the year that God seemed to have put there just for the beauty of it

من عاشق پاییز بودم ، فصلی از سال که به نظر می رسید خدا آن را فقط برای زیبایی آن قرار داده است.

***

جملات انگلیسی در مورد پاییز با متن های کوتاه در ترجمه شده فارسی در مورد فصل پاییز

.And the sun took a step back, the leaves lulled themselves to sleep and autumn was awakened

و خورشید یک قدم عقب رفت، برگها خود را به خواب بردند و پاییز بیدار شد.

***

Delicious autumn!
My very soul is wedded to it
.and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns

پاییز خوشمزه! روح من با آن عجین شده است، و اگر من یک پرنده بودم در زمین به دنبال پاییزهای پی در پی پرواز می کردم.

***

متن کوتاه انگلیسی پاییز

.Autumn is as joyful and sweet as an untimely end

پاییز به اندازه یک پایان نابهنگام شاد و شیرین است.

***

Autumn whispered to the wind
I fall but always rise again

پاییز در باد زمزمه می کند:
می افتم
اما دوباره بلند می شوم.

جملات انگلیسی در مورد پاییز با متن های کوتاه در ترجمه شده فارسی در مورد فصل پاییز

Though Autumn is traditionally a season of letting things go
.it can also be a season of renewal and rebirth It can be a time to adopt a fresh new outlook on life and find enjoyment in the little things. There may be fewer flowers, but there are plenty of ripe fruits to be found! From group hikes to apple picking and pumpkin patches, fall is the best season to get out outside with friends and family

اگرچه پاییز به طور سنتی فصل رهایی از کار است. اما می تواند فصل تجدید و تولد دوباره نیز باشد. می تواند زمانی باشد که دیدگاه جدیدی را در مورد زندگی اتخاذ کنید و از چیزهای کوچک لذت ببرید. ممکن است تعداد گلها کمتر باشد ، اما میوه های رسیده فراوانی یافت می شود! از پیاده روی های گروهی گرفته تا چیدن سیب و تکه های کدو ، پاییز بهترین فصل برای بیرون رفتن با دوستان و خانواده است

***

.Everyone must take time to sit and watch the leaves turn

همه باید برای نشستن و تماشای چرخش برگها وقت بگذارند.

***

جملات انگلیسی در مورد پاییز با متن های کوتاه در ترجمه شده فارسی در مورد فصل پاییز

.I’m so glad I live in a world where there are autumn

خیلی خوشحالم که در دنیایی زندگی می کنم که پاییز زیبا وجود دارد.

***

.And all at once, summer collapsed into fall

و به یکباره ، تابستان به پاییز سقوط کرد.