جملات انگلیسی زیبا در مورد تعطیلات آخر هفته و خوشگذرانی را با ترجمه فارسی در این قسمت آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات و متن هایی در مورد تعطیلات به انگلیسی

I work mostly during the week, and on the weekend I get to hang out with friends, so it balances out pretty well. Jimmy Bennett

من رد طول هفته بشدت کار می کنم و در آخر هفته ها در کنار دوستانم هستم.بنابرین می توان گفت یک تعادل در قرار است


“Friday’s day is full of dreams, and expectations of what the weekend will bring.

It is a day of transition.

A day that is at the end of the week, and at the start of the weekend.

It lives in both worlds, yet, it doesn’t belong in either.”

― Anthony T. Hincks

روز جمعه سراسر رویا است و انتظار کشیدن برای اینکه در روز جمعه چه چیزی رخ خواهد داد؟ تعطیلات آخر هفته روز جابجایی بوده که به عنوان روز آخر هفته است.تعطیلات آخر هفته انگار مربوط به دو دنیای جدا از هم است اما گویی به هیچ یک تعلقی ندارد


Some people say that Friday is the end of the week, but for me, it’s only the beginning.

Happy Friday, and say “Hello” to the weekend.”

― Anthony T. Hinck

برخی از افراد می گویند جمعه آخرین روز هفته است اما برای من فقط یک شروع است


جملات زیبای انگلیسی در مورد  تعطیلات آخر هفته با ترجمه فارسی

 

“Without Friday, the weekend would be half over already.”

― Anthony T. Hincks

بدون جمعه،انگار آخر هفته نصف است


Every free day, every weekend, I am in a recording session. I’m very lucky to have such supportive people around me. Sabrina Carpenter

هر روز تعطیل،هر آخر هفته من یک فصل را تجربه می کنم.خیلی خوش شانس هستم که افرادی را در کنار خود دارم که حامی من هستند


My favorite weekend activity is riding bikes to breakfast. Halston Sage

فعالیت مورد علاقه من در تعطیلات آخر هفته این است که ابتدا دوچرخه سواری کرده و سپس یک صبحانه میل کنم


جملات زیبای انگلیسی در مورد  تعطیلات آخر هفته با ترجمه فارسی

Spend some time this weekend on home improvement; improve your attitude toward your family. Bo Bennett

گاهی اوقات تعطیلات آخر هفته را در محیط خانه بگذرانید و رفتار خود نسبت به خانواده را بهبود ببخشید


You know what I want to do? Wake up one weekend and not have to go anywhere and do nothing. Derek Jeter

می خواهید بدانید من آخر هفته چکار می کنم؟ یک روز در تعطیلات آخر هفته از خواب بیدار می شوم،هیچ جایی نمیروم و هیچ کاری نیز انجام نمی دهم


Friday evenings often feel like the weekend is over before it’s even begun. Catherine McCormack

غروب جمعه ها قبل از اینکه روز تمام شود آدم این حس را دارد که روز پایان یافته است.


“I really need a day between Saturday and Sunday.”

من واقعا به یک روز ما بین شنبه و یکشنبه نیاز دارم


جملات زیبای انگلیسی در مورد  تعطیلات آخر هفته با ترجمه فارسی

“Monday is the day that I start counting down to the weekend.”

― Anthony T. Hincks

دوشنبه روزی هست که من شمردن رئزهای هفته را متوقف خواهم کرد


“Saturday is what gives us a weekend of enjoyment.”

― Anthony T. Hincks

روز شنبه روزیست که به ما یک آخر هفته مفرح می دهد


“Time spent for temporary happiness like movie or outing or weekend on a beach is all synthetic; with shelf life of a day or two. Work for your bigger dreams that should last for whole life. Then movie and beach would seem more interesting, realising that you have done something.”

― Vikrmn, Guru with Guitar

اوقاتی که برای تفریحات و شادی ها مانند تماشای فیلم یا رفتن به ساحل صرف می کنید همگی مصنوعی که برای گذر یکی دو روز آخر است.برای رویاهای بزرگتر خود تلاش کنید که برای کل عمر باشد.بنابرین با این کار دیدن فیلم و رفتن به ساحل در آخر هفته برای شما جالب تر به نظر خواهد رسید.


“Without the weekend, where would the week be?”
― Anthony T. Hincks

بدون تعطیلات آخر هفته، هفته کجا باید برود؟


“It’s not that we spend five days looking forward to just two. It’s that most people do what they enjoy most on those two days. Imagine living a life where everyday are your Saturdays and Sundays. Make everyday your weekend. Make everyday a play-day…”

― James A. Murphy, The Waves of Life Quotes and Daily Meditations

اینطور نیست که ما 5 روز در هفته کار می کنیم به امید دو روز تعطیلات آخر هفته بلکه باید گفت به این صورت است که افراد فعالیت هایی را که از انجام آنها لذت میبرند در این دور روز تعطیلات آخر هفته انجام می دهند.یک زندگی را که هر روز شنبه و یکشنبه است را تصور کنید.هر روز خود را مبدل به تعطیلات آخر هفته کنید و هر روز را به روز تفریح مبدل نمایید.


“It’s not that we spend five days looking forward to just two. It’s that most people do what they enjoy most on those two days. Imagine living a life where everyday are your Saturdays and Sundays. Make everyday your weekend. Make everyday a play-day…”

― James A. Murphy, The Waves of Life Quotes and Daily Meditations

اینطور نیست که ما 5 روز در هفته کار می کنیم به امید دو روز تعطیلات آخر هفته بلکه باید گفت به این صورت است که افراد فعالیت هایی را که از انجام آنها لذت میبرند در این دور روز تعطیلات آخر هفته انجام می دهند.یک زندگی را که هر روز شنبه و یکشنبه است را تصور کنید.هر روز خود را مبدل به تعطیلات آخر هفته کنید و هر روز را به روز تفریح مبدل نمایید.


“I have to be alone very often. I’d be quite happy if I spent from Saturday night until Monday morning alone in my apartment. That’s how I refuel.”

(Audrey Hepburn: Many-Sided Charmer, LIFE Magazine, December 7, 1953)”

من اغلب اوغات باید تنها باشم.خیلی خوشحال می شوم اگر از شنبه شب تا دوشنب صبح را تنها در آپارتمان خود باشم.


People wait all week for Friday, all year for summer, all life for happiness.

Raimonda.B

افراد کل هفته را منتظر جمعه خواهند بود،کل سال را منتظر تابستان و کل زندگی را منتظر شادی.