زیباترین جملات انگلیسی در مورد معجزه خداوند و پروردگار بزرگ جهان را با ترجمه فارسی در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی در مورد معجزه خدا

.A miracle is God doing what only God can do
Ronald Dunn

معجزه این است که اتفاقی رخ می دهد که فقط خدا می تواند آن را انجام دهد.
رونالد دان


.To love someone is to see a miracle invisible to others
François Mauriac

دوست داشتن کسی دیدن معجزه ای است که برای دیگران نامرئی است.
فرانسوا موریاک


.Where there is great love, there are always miracles
Willa Cather

آنجا که عشق بزرگ وجود دارد ، همیشه معجزه وجود دارد.
ویلا کاتر


متن انگلیسی در مورد معجزه خداوند

If we could see the miracle of a single flower clearly, our whole life would change
Buddha

اگر بتوانیم معجزه یک گل را به وضوح ببینیم، کل زندگی ما تغییر می کند.
بودا


Miracles are proud creatures; they will not reveal themselves to those who do not Believe
Yahia Lababidi

معجزه ها موجودات مغرور هستند. آنها خود را برای کسانی که ایمان ندارند نشان نمی دهند.
یحیی لبابیدی


متن انگلیسی در مورد معجزه خداوند

Everything is a miracle. It is a miracle that one does not dissolve in one’s bath like a lump of sugar
Pablo Picasso

همه چیز معجزه است. این یک معجزه است که شخص مانند یک تکه شکر در حمام خود حل نمی شود.
پابلو پیکاسو


متن انگلیسی در مورد خداوند

Miracles happen everyday, change your perception of what a miracle is and you’ll see them all around you
Jon Bon Jovi

معجزه ها هر روز اتفاق می افتند، تصور خود را از معجزه تغییر دهید و آنها را در اطراف خود خواهید دید.
جان بن جووی


متن انگلیسی در مورد معجزه خداوند

Miracles, in the sense of phenomena we cannot explain, surround us on every hand: life itself is the miracle of miracles
George Bernard Shaw

معجزه، به معنای پدیده هایی که نمی توانیم توضیح دهیم، از هر طرف ما را احاطه کرده است: زندگی خود معجزه معجزه است.
جرج برنارد شاو


Miracles happen every day. Not just in remote country villages or at holy sites halfway across the globe, but here, in our own lives
Deepak Chopra

معجزه ها هر روز اتفاق می افتند. نه فقط در روستاهای دور افتاده یا مکانهای مقدس در نیمه راه در سراسر جهان ، بلکه در اینجا ، در زندگی خود ما.
دیپاک چوپرا


متن انگلیسی در مورد معجزه خداوند

.Life is a series of thousands of tiny little miracles
.Be mindful of them
Jeremiah Say

زندگی مجموعه ای از هزاران معجزه کوچک است.
حواستان به آنها باشد.
ارمیا بگو


It was possible that a miracle was not something that happened to you, but rather something that didn’t
Jodi Picoult

ممکن است معجزه چیزی نباشد که برای شما اتفاق افتاده باشد، بلکه چیزی باشد که اتفاق نیفتاده است.
جودی پیکولت


متن انگلیسی در مورد معجزه خداوند

Believe in your heart that you’re meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles

در قلب خود باور داشته باشید که زندگی شما سرشار از شور، هدف، جادو و معجزه است.
روی تی بنت


متن انگلیسی در مورد معجزه خداوند

.There are only two ways to live your life
.One is as though nothing is a miracle
.The other is as though everything is a miracle
.Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی شما وجود دارد.
انگار هیچ معجزهای وجود ندارد.
دیگر این است که انگار همه چیز یک معجزه است.
آلبرت انیشتین


.For the truly faithful, no miracle is necessary
.For those who doubt, no miracle is sufficient

برای وفاداران واقعی ، هیچ معجزه ای لازم نیست.
برای کسانی که شک دارند هیچ معجزه ای کافی نیست.


متن انگلیسی در مورد معجزه خداوند

.The presence of passion within you is the greatest gift you can receive
.Treat it as a miracle

وجود عشق در درون شما بزرگترین هدیه ای است که می توانید دریافت کنید. با آن به عنوان یک معجزه رفتار کنید.