در این مطلب اشعار زیبا در مورد قیامت و روز محشر را با مجموعه شعر در توصیف قیامت را آماده کرده ایم.

شعر قیامت

قیامت در قیامت بین نگار سروقامت بین

کز او عالم بهشتی شد هزاران نوبهار آمد

چو او آب حیات آمد چرا آتش برانگیزد

چو او باشد قرار جان چرا جان بی قرار آمد


نه کودکان به قیامت سپیدمو خیزند

قیامت تو سیه موی کرد پیران را

چو مرده زنده کنی پیر را جوان سازی

خموش کردم و مشغول می شوم به دعا


تا کی در انتظار قیامت توان نشست

برخیز تا هزار قیامت به پا کنی

دانی که چیست حاصل انجام عاشقی

جانانه را ببینی و جان را فدا کنی


شعر در مورد قیامت با اشعار زیبا در توصیف روز قیامت

گر واعظان حدیث قیامت شنیده اند

من دیده ام قیامت خود در قیام او

دست کسی به نقره خامش نمی رسد

جانم بسوخت در سر سودای خام او


شب ما تا به قیامت نشود روز، که هست

پرده روز قیامت شب تنهایی ما

مگرش زلف تو زنجیر نماید ور نه

در همه شهر نگنجد دل صحرایی ما


گر تمنای تماشای قیامت داری

بگذر بر سر خاک شهدا بسم الله

وعده صحبت بی پرده به دیر انجامید

دو سه جامی بکش از شرم برآ بسم الله


اشعار دو بیتی روز قیامت

دلی که نقد کند نسیه قیامت را

به فکر یار قیامت خرام ما افتد

کنون که از خط مشکین سیاه مست شده است

امید هست لب او به کام ما افتد


ای زلف تو شیرازه دیوان قیامت

هم سلسله، هم سلسله جنبان قیامت

خاموشی و گفتار دهان تو دهد یاد

از بست و گشاد در دکان قیامت


چند خیزی که قیامت ز قیامت برخاست

چه بود گر بنشینی و بلا بنشانی

هیچ پنهان نتوان دید بدان پیدائی

هیچ پیدا نتوان یافت بدان پنهانی


اشعار کوتاه و زیبای روز قیامت

قیامت هاست در زلف تو پنهان

قیامت را به پنهان تازه کردی

به سیمین تخته و مشکین ده آیت

دبیران را دبستان تازه کردی


شعر در مورد قیامت با اشعار زیبا در توصیف روز قیامت

تشویش انتظار قیامت قیامت است

ما را دماغ این همه ابرام ناز نیست

مژگان بهر چه باز کنی مفت حیرت است

عشق هوس همین دو سه روز است باز نیست


هست خورشید قیامت روی تو

خط مشکین دفتر یوم الحساب

زان قیامت عالمی در جنت است

بنده خسرو تا قیامت در عذاب


گر قیامت کنیم، شاید، از آنک

با قیامت فتادمان دیدار

پار با دوست بوده ایم این جا

آه ازین پیش دوست بودن پار!