متن و جملات انگلیسی احساسی در مورد باران با موضوع عاشقانه و با ترجمه فارسی را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و جملات انگلیسی درباره باران

Let’s kiss in the rain; where the rain was so hard the only thing we could see was each other.

بیا زیر باران همدیگر را ببوسیم
جایی که آنقدر باران شدید ببارد
که چیزی به جز یکدیگر را نبینیم


I want to write your name
on every drop of water
And then let that drop
touch my soul
and absorb in my heart

I can see your name
everywhere
at every color of rainbow
At every cloud in the sky
Missing you so much
in this rainy and romantic weather

می خواهم نام تو را
روی هر قطره آب بنویسم
و بگذارم که آن قطره
روح من را لمس کنم
و در قلب من جذب شود …

من می توانم نام تو را
در هرجا ببینم
در هر رنگ رنگین کمان
در هر ابری در آسمان

خیلی دلم برایت تنگ شده
در این هوای بارانی و عاشقانه


you said that
you love it when it rains
little did you know that
it rains
whenever i shed a tear
maybe that’s why
you seem happy
even if i’m hurt
you enjoy
whenever i cry

گفتی باران نم نم را دوست داری
آیا می دانی که
هروقت گریه می کنم هوا بارانی می شود؟
شاید به همین خاطر است که
خوشحال هستی
حتی اگر من دل شکسته باشم
لذت می بری هروقت من گریه می کنم!


متن انگلیسی در مورد باران و جملات خاص عاشقانه بارانی با ترجمه فارسی

 

جملات و اشعار انگلیسی باران

Rain is not only drops of water

It is the LOVE of sky 4 earth

They never meet each other but send LOVE this way

Enjoy the LOVE of nature

باران فقط قطرات آب نیست

باران، عشق آسمان برای زمین است

آن ها هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما عشق را اینگونه برای هم می فرستند

از عشق طبیعت لذت ببر.


I want enjoy this day with you
by hugging you and dancing
with you across the rain but
I can’t because we both are
far away from each other

می خواهم این روز را با تو خوش بگذرانم
در آغوش تو و رقصیدن با تو
در میان باران …
اما نمی توانم چون هر دو از هم دوریم …


The gentle rains are the times for our walks
To feel the wetness against our skin, walking together
To laugh and splash like children in the puddles
To kiss and embrace in the sweetness of the rain

باران نم نم … لحظاتی برای قدم زدن ماست
برای احساس نم باران روی پوست مان، برای قدم زدن در کنار هم
برای خندیدن و صدای پای ما مثل بچه ها در زمین گل آلود …
برای بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر زیر شیرینی باران!


متن ادبی انگلیسی باران

My dream is to hear rocks hitting the window and see you standing in the rain

رویای من این است که صدای برخورد سنگ ها به پنجره را بشنوم و تو را ببینم که زیر باران ایستاده ای!


متن انگلیسی در مورد باران و جملات خاص عاشقانه بارانی با ترجمه فارسی

Rain is not only drops of water

It is the LOVE of sky 4 earth

They never meet each other but send LOVE this way

Enjoy the LOVE of nature

باران فقط قطرات آب نیست

باران، عشق آسمان برای زمین است

آن ها هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما عشق را اینگونه برای هم می فرستند


you were the sunshine
who loves the rain
and i was the rain
who loved you, my sunshine

تو آفتاب بودی
که عاشق باران است
و من باران بودم
که تو را دوست داشتم ، آفتاب من


Don’t go for looks, they can deceive you

Don’t go for wealth, even that fades away

Go for someone who makes you smile

Because only a smile makes a dark day seem

!!!brig

دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن

دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی ناپدید میشه

دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی

چون فقط یه لبخنده که میتونه باعث بشه یه روز خیلی تاریک ، کاملا روشن به نظر بیاد !


متن انگلیسی در مورد باران و جملات خاص عاشقانه بارانی با ترجمه فارسی

شعر انگلیسی درباره باران با ترجمه

you were the sunshine
who loves the rain
and i was the rain
who loved you, my sunshine

تو آفتابی بودی که
باران را دوست دارد
و من بارانی بودم
که تو را دوست داشت آفتاب من …

but even if
opposites attract
we can never really meet

اما حتی اگر
تضادها جذب هم شوند
من و تو هرگز یکدیگر را نمی ببینیم

unless on a fateful event
when we’re destined
to create a rainbow

مگر در یک رویداد سرنوشت ساز
که رنگین کمانی بسازیم!


Rain is not only drops of water

It is the LOVE of sky 4 earth

They never meet each other but send LOVE this way

    Enjoy the LOVE of nature

باران فقط قطرات آب نیست

باران، عشق آسمان برای زمین است

آن ها هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما عشق را اینگونه برای هم می فرستند

از عشق طبیعت لذت ببر!


The rain began again. It fell heavily, easily, with no meaning or intention but the fulfilment of its own nature, which was to fall and fall

باران دوباره شروع شد. به سنگینی سقوط کرد، به راحتی ، بدون هیچ تصمیمی ، فقط برای تحقق ماهیت خاص خود ، که قرار بود سقوط و سقوط باشد.


Rain is grace; rain is the sky descending to the earth; without rain, there would be no life

باران لطف است؛ باران آسمانی است که به سمت زمین در حال سقوط است. بدون باران ، زندگی وجود نخواهد داشت.


You pray for rain, you gotta deal with the mud too. That’s a part of it

وقتی شما برای باران دعا می کنید، باید با گلی شدن نیز کنار بیایید. این بخشی از آن است.


Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky

ابرها به زندگی من شناور می شوند،نه برای حمل باران یا طوفان، بلکه برای افزودن رنگ به آسمان غروب من.


if you want the rainbow, you gotta put up with the rain

اگر رنگین کمان را می خواهید ، باید باران را تحمل کنید.