در این بخش سخنان و جملات ناب ابوعلی سینا دانشمند و پزشک ایرانی را به همراه عکس نوشته هایی از ابن سینا در این قسمت سایت آریا مگ آماده کرده ایم.

سخنان و جملات ناب ابوعلی سینا

تمام علوم گذشتــه و سنت باید نقد شوند. در صورتی کــه از دم تیز نقد بــه سلامت خارج شد ان وقت قابل پذیرش است.


اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.


برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند

و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند

اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.


جملات ناب ابوعلی سینا

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ

هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد

آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید.


برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.


کسیکه به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.


انسان هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید

و از آن بیم هراس در خاطرش نشاند

آن خطر زودتر او را تعقیب می کند.


جملات ناب ابوعلی سینا

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.


نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.


جملات زیبا از ابن سینا

طب دانشی است کــه بــه وسیلــه ان می‌توان بر کیفیات تن آدمی آگاهی یافت

هدف ان حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده ان بــه هنگام بیماری است.


شر بالذات همان عدم است . اما نــه هر عدمی . بلکــه عدم کمالاتی کــه مقتضای نوع و طبیعت یک چیز است.


انسان ؛ هر زمان از پیشامد آینده درباره ي خود اندیشید و از ان ؛ بیم هراس در خاطرش نشاند،ان خطر ،زودتر وی را تعقیب می‌کند. ابن سینا


برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگرهم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش هاي‌ آنان را اصلاح و جبران کنند. ابن سینا


جملات ناب ابوعلی سینا

من در بین موجودات از گاو خیلی می‌ترسم . زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد


جملات آموزنده در ابن سینا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند از صورت انسانی خارج می‌شود


تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام میشود. ابن سینا