جملات و متن فاز سنگین در مورد زن بودن ( زن که باشی) با مجموعه ای از عکس نوشته ها را در این مطلب آریا آماده کرده ایم.

جملات فاز سنگین زن که باشی

زن که باشى؛
نمیتوانی موقع غمت به خیابان بروی!
سیگاری آتش بزنی!
و دود شدن غمهایت را ببینی!
زن که باشى
غمت را پنهان میکنی
پشت نقاب آرایشت!
و با رژ لبی قرمز!
خنده را برای لبهایت اجباری میکنی!
آنوقت همه فکر میکنند
نه دردی هست
نه غمی ..
و تنها نگرانیت
پاک شدنِ رژ لبت است!!
زن که باشى
مردانه باید غم بخوری.!


متن فاز سنگین زن باش

من وقتی زنم

که تو باور داشته باشی مردی …

انسان بودن را باید آموخت

جنسیت معنا ندارد!


متن فاز سنگین زن باش

جملات کوتاه در مورد زن که باشی

در اینجا، زن بودن سخت است
همه از تو رسیدن میخواهند
مردها هم که زیرِ عشق بزنند
باز تو مقصری!
به تو میگویند: اگر کمی بیشتر به او میرسیدی، برای همیشه می ماند…


متن فاز سنگین زن باش

اقرار می کنم

که دلی پاک

معصومیتی از تبار فرشتگان

و باوری ساده تر و صاف تر از

آب های شفاف جوشنده ی

یک چشمه دارم


متن فاز سنگین زن باش

متن احساسی زن که باشی

زن که باشی….
تمام موهایت را به باد میدهی….
شاید عطر زنانه ات مشامش را بیدار کند…


متن فاز سنگین زن باش

پدرم عقیده داشت که:
یک زن نیرومند می تونه
از یک مرد هم قوی تر باشه
مخصوصا اگر توی دلش عشق هم باشه
فکر می کنم یک زن عاشق
تقریبا نابود نشدنی باشه…


متن فاز سنگین زن باش

عکس پروفایل زن بودن

زن که باشی

درباره ی زیبایی ات که دست خودت نبوده و نیست

درباره ی تارهای مویت

درباره ی روحت و جسمت

درباره ی تو و زن بودنت

و عشقت قضاوت می کنند…


متن فاز سنگین زن باش

من یک زنم

نگاه به چهرهء ظریفم نکن

اگر اراده کنم

تمام هویت مردانه ات را

به آتش خواهم کشید


زن بودن

بزرگی روح می خواهد!

زنانگی یعنی دوست داشتن همه ی تو

از دور … دور دور … خیلی دور …


زن که باشی
رها کردن بلد نیستی
یک نفر را همیشه با خود داری.