جملات و متن های زیاب فاز سنگین در مورد بزرگی و خاص بودن عقاب را با عکس های پروفایل گردآوری کرده ایم.

متن و جملات فاز سنگین در مورد عقاب

عقاب باش اگر هدفت در عمق دریا یا در قله کوه است،

بدستش بیاور…

این قدرت عقاب نیست که پیروزش می کند، جسارت و اراده تمرکزش روی هدف باعث موفقیتش می شود.


غم قفس به کنار….

آن چه عقاب را پیر می کند، پرواز زاغ بی سر و پاست!


متن فاز سنگین درباره عقاب با عکس پروفایل با موضوع عقاب

اگر قصد پرواز داری؛

با عقاب ها همنشین باش..،

نه با مرغ ها


همچون یک عقاب

هرگز به شکار یک حشره نرو


متن سنگین در مورد عقاب

یک عقاب درون من وجود دارد که می خواهد پرواز کند، و یک اسب آبی درون من وجود دارد که می خواهد در گل و لای غلت بزند….


با مرغ ها که باشی قد قد میکنی
با عقاب ها باشی پرواز می کنی…


موفقیت عقاب در شکار از دریا بخاطر فراوانی ماهی ها نیست

بلکه بخاطر باوریست که به خودش دارد…


متن فاز سنگین درباره عقاب با عکس پروفایل با موضوع عقاب

از عقاب پرسیدند آیا ترس بر زمین افتادن نداری؟

عقاب گفت:

من انسان نیستم که با کمی به بلندی رفتن مغرور شوم

من در اوج بلندی نگاهم به پایین است


عقابی که روی شاخه می نشیند، هیچ وقت از شکستن شاخه هراس ندارد

چون او به شاخه اعتماد نکرده است بلکه به بال های خودش باور دارد.


متن فاز سنگین درباره عقاب با عکس پروفایل با موضوع عقاب

عقاب تو قفس هم عقابه

اگر شخصیت انسان رشد کنه،

حتی تو محدودیت ها هم میتونه خودشو شکوفا کنه

عقاب صفت باشیم نه لاشخور صفت