در این قسمت ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی جدید و قدیمی را گردآوری کرده ایم.

ضرب المثل های ایرانی زیبا

یکیتان من باشید یکیتان نیم من

یک طرف کوتاه آمدن و گذشت کردن


یکی به نعل میزنه یکی به میخ

هر دو طرف را مراعات می کند


یکدل نه صد دل عاشق شده

یعنی با دیدن او از خود بی خود شده


یک پیرهن از او بیشتر پاره کرده ام

منظور آنست که بیشتر از او صاحب تجربه می باشم


ضرب المثل معروف

دو مغز در یک پوست بودن

منظور بسیار متحد و رفیق بودن است


ده انگشت را خداوند برابر نیافریده

منظور این است که میان اشخاص با هم اختلافی است


ضرب المثل معروف

دستم نمک نداره (یا ) دستم بی نمک است

به هر کس خوبی کنه جای آن بدی می بینه


در کوزه بگذار آبش را بخور

کاری که می خواهی بکنی ارزش ندارد


در هفت آسمان یک ستاره ندارد

برای کسی گفته می شود که بی چیز است


در جنگ حلوا پخش نمی کنند

طبیعت جنگ ,جنگیدن است


ضرب المثل معروف

داغ شکم از داغ عزیزان بدتر است

در مورد کودکانی گفته می شود که برای خوردنی سخت می گریند


خود را به موش مردگی زدن

در مورد کسانی گفته می شود که برای انجام کاری دچار ضعف می شوند.


خر گچ کش روز جمعه از کوه سنگی می یاره

فرد بدبخت برای او همیشه کار است حتی روز جمعه


ضرب المثل معروف

خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه

در موردی گفته می شود که دو همسایه و یا زن و شوهر با هم جور باشند


خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه

در مورد همه کس به غیبت و تهمت می پردازد


حیف از آنها که مردند و آواز تو را نشنیدند

به شوخی گفته می شود که آواز تو زشت و زننده است


حرفهات مفت , کفشهات جفت

در مورد شخصی گفته می شود که از پیروز شده نهایی و خود در آینده خیلی صحبت می کند


حرف خود تو کجا شنیدی ؟ اونجا که حرف

مردمو شنیدی

هرکس غیبت شمار را در جمع بکند , بدان که غیبت دیگری را به شما خواهد گفت .


حرامزادگی مایه نمی خواهد

دروغ گویی و تزویر چیزی است که همه کس از آن با خبر است


جوانی است و هزار چم و خم

آراستن برای جوانان زیبنده است


جهود بازی در آوردن

یعنی سرو صدا و بی ابرویی کردن


جایی نمی خوابه که آب زیرش بره

برای افراد زیرک گفته می شود


تکیه بر آب کردن

به چیزی بی پایه تکیه داشتن


توبه گرگ مرگ است

کسی که دست از عادتش برندارد


تنت را چرب کن

خودت را آماده هرگونه کار سخت و دشواری بکن


تابستون پدر یتیمونه

یعنی در فصل تابسان مردم فقیر و بی لباس ناراحت نیستن


تا به آب نزنی شنا گر نمی شوی

تا دست به کار نزنی آن را یاد نمی گیری


بیلش هزار من آب بر می دارد

یعنی دارای اعتبار است


بچه سر راهی برداشتم پسرم شود آقا بالا سرم شد

کاری کردم که به نفعم شود به ضررم شد.


به هرکجا که روی آسمان هم همین رنگ است کاری که در جا فرقی نکند


به مرغشان کیش نمی شه گفت

برای کسانی می گویند که خودخواه و مغرور باشند


به شتر مرغ گفتند بار ببر , گفت مرغم

گفتند بپر , گفت شترم

در مورد افراد بهانه جو می گویند


بنام ما , به کام تو

مثل مادری که به نام بچه اش چیزی بخورد


برهنه آمدیم و برهنه خواهیم رفت

وقتی متولد شدیم چیزی با خود نیاوردیم , وقتی هم مردیم چیزی با خود نمی بریم


برای من آب ندارد برای تو هم نان ندارد

یعنی نفعی برای هیچکدام نیست


برادری برابری

دو برادر سهم برابر دارند


بامی از بام ما کوتاهتر ندیده

از ما مظلومتر کسی را گیر نیاورده


باد در کلاه افکندن

مغرور و متکبر شدن


با پا راه بری کفش پاره می شه , با سر کلاه

یعنی هر کاری خرج دارد


اگر مردن نبود آدم آدم را می خورد

موقعی گفته می شود که حرص و ولع انسان , افسار گسیخته شود


اول بچش بعد بگو بی نمکه

با عجله قضاوت نکن.


انگور خوب نصیب شغال می شود

چیز با ارزش , نصیب شخص بی لیاقت شود.


الکی خوش است

خوشحالیش به درد نمی خورد


از هرچه بدم آمد بر سرم آمد

از چیزی که نمی خواستم همان برایم پیش آمد


از مردی تا نامردی یک قدم است

یک لغزش کوچک مردی را بی حرکت کند


از بی کفنی زنده ایم

خیلی بدبخت و بیچاره ایم


نمونه پیامک ضرب المثل

ادب بزرگترین سرمایه است

بالاترین ثروت و دارایی کسی ادب اوست


آنقدر مار خورده افعی شده

تجربه های زیاد اندوختن و هوشیار شدن


آفتابه خرج لحیمه

ارزش درست شدن نداره


آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بیمزه

کاری که دو تا رئیس داشته باشد آن کار سرانجام درستی ندارد.


آدم هزار کاره کم مایه است

کسی که مشغول یک کار نشود و هر بار یک کار دیگر انجام دهد , سر انجام بی کار و بی ارزش می شود.


آدم خوش معامله شریک مال دیگرانه

خوش حساب باش تا همه قبولت داشته باشند


آتش با آتش خاموش نشود

یعنی اگر کسی عصبانی شد با خشم آرام نمی شود


آبشان از یک جوی نرود

به هیچ وجه با هم موافق نیستند


آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

زمانی گفته می شود که کسی از مشکلات زیاد نترسد


آب زیر پوستش افتاده

چاق و چله شده


آب در گوش کسی کردن

کلک زدن و فریب دادن


آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

یعنی به آزرویمان رسیدیم و خبر نداریم و دنبالش هستیم .


آب به آب شدن

از جایی به جای دیگر رفتن