متن های جدید و زیبای فلسفی عاشقانه زیبا با سخنان انگلیسی در مورد عشق و احساس را در این بخش آریا مگ ارائه کرده ایم.

متن و جملات فلسفی زیبای عاشقانه درباره احساس

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know

even if its just for a second, that I’ve crossed your mind.

بهترین احساس زمانی به من دست می دهد که به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی

چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام


We were given: Two hands to hold. To legs to walk

Two eyes to see

Two ears to listen. But why only one heart

Because the other was given to someone else. For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن. دو گوش برای شنیدن.

اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم


متن جدید فلسفی عاشقانه با سخنان انگلیسی در مورد احساس

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage

عمیقا کسی دوستت داشته باشد بهت نیرو و قدرت می دهد در حالیکه عمیقا کسی را دوست داشته باشی بهت شجاعت می دهد


متن زیبای فلسفی عاشقانه

If I know what love is, it is because of you

اگر معنی عشق را می دانم فقط به خاطر توست


متن جدید فلسفی عاشقانه با سخنان انگلیسی در مورد احساس

Love is the master key that opens the gates of happiness

عشق شاه کلیدی است که درهای خوشبختی را می گشاید


Since love grows within you, so beauty grows. For love is the beauty of the soul

هنگامی که عشق در درونت رشد می کند زیبایی رشد می کند چرا که عشق زیبایی روح است


You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly

عاشق شدی نه به خاطر اینکه فرد کاملی رو پیدا کردی، بلکه به این خاطر که فرد معمولی را کامل و بی عیب می بینی


متن انگلیسی عاشقانه زیبا

The most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman’s heart

قیمتی ترین چیزی که مردی می تواند در دنیا صاحب شود قلب یک زن است


متن جدید فلسفی عاشقانه با سخنان انگلیسی در مورد احساس

Love is a dream that comes alive when we meet

عشق رویایی است که وقتی همدیگر را می بینیم به واقعیت می پیوندد


Do you love me because I am beautiful
or am I beautiful because I am loved

دوستم داری چون زیبا هستم

یا زیبا هستم چون عاشقمی


Love is the beginning of all the joy
which nature has store for us

عشق آغاز تمام لذتهایی است که طبیعت برای ما در نظر گرفته است


متن جدید فلسفی عاشقانه با سخنان انگلیسی در مورد احساس

People need love even when they don’t deserve it

انسانها به عشق نیاز دارند حتی وقتی که سزاوارش نیستند


No one is perfect until you fall in love with them

هیچکسی در نظر آدم کامل نیست مگر این که عاشقش باشی


Is it better for a woman to marry a man who loves her

than a man she loves

زنان بهتر است با مردی که دوستشان دارد ازدواج کنند تا مردی که خودشان دوست دارند.


For every word you say

another piece of my heart you take

هر کلمه ای که به زبان می آوری بخشی از قلب مرا تسخیر می کنی