متن های با معنی و جملات زیبا در مورد رازدای و نگه داشتن راز را در این بخش آریا مگ ارائه کرده ایم.

جملات خاص در مورد رازداری

در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است.


رازی را که نهان خواهی، با کس در میان منه.


فقط اموات هستند که نمی توانند در نگهداری اسرار بکوشند، به زنده ها نباید اعتماد کرد.


از معاشرت با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست ، پرهیز کن.


کسیکه کوچکترین قسمت رازی را فاش کند ، بقیه اش نیز در اختیار او نخواهد ماند.


چگونه باور کنیم که دیگری ، راز ما را نگهداری خواهد کرد در صورتی که خودمان از نگهداریش عاجز بودیم.


جملات زیبا درباره رازداری و متن های با موضوع نگه داشتن راز

قوی ترین رکن رازی بنای سعادت ، کتمان اسرار دوستان است.


بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دین و دنیا . روایت شده که ” افشاگری کفر است ” و روایت شده ” کسی که افشای اسرار می کند با قاتل شریک است ” و روایت شده که ” هرچه از دشمن پنهان می داری ، دوست تو هم بر آن آگاهی نیابد”.


جملات در مورد نگه داشتن راز

رازهای دیگران، امانتی در دست ماست.


فاش کردن راز مایه سقوط است.


سینه خردمند، صندوق راز اوست.


جملات زیبا درباره رازداری و متن های با موضوع نگه داشتن راز

راز خود را جز به کسى که مورد اعتماد است مسپار.


هر که راز خود را بپوشاند ، قدرت انتخاب در دست اوست .


راز خود را فقط در نزد خود نگه دار.


راز تو،خون توست پس نباید در رگ های دیگری جریان یابد …


آشکار کردن راز برادرت خیانت است،پس،از این کار بپرهیز و رازدار باش …


جملات زیبا درباره رازداری و متن های با موضوع نگه داشتن راز

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو :

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی

چطور انتظار داری کسی دیگه :

رازت رو نگه داره…


اگر خواهی رازت به جای خود ماند، راز نگهدار باش.


اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.