جملات کوتاه و زیبای انگلیسی و سخنان بزرگان با ترجمه فارسی برای کپشن و زیر عکس را در این بخش سایت آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و جملات کوتاه و زیبای انگلیسی برای کپشن

Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain.

-Vivian Greene

زندگی در انتظار طوفان بودن و گذر از آن نیست بلکه یاد گرفتن رقص در باران است


Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.

-Henry David Thoreau

با اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید. آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید


Life is a spell so exquisite that everything conspires to break it.

-Emily Dickinson

زندگی یک طلسم بسیار سخت است که همه‌چیز برای شکستن آن هم‌پیمان می‌شوند


جملات کوتاه و زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی برای کپشن و زیر عکس

So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.

-Marilyn Monroe

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد


جملات انگلیسی و زیبا با ترجمه فارسی

Here is the test to find whether your mission on Earth is finished: if you’re alive, it isn’t.

-Richard Bach

یک آزمون برای فهمیدن اینکه مأموریت شما در زمین به پایان رسیده، وجود دارد: اگر شما هنوز زنده هستید، مأموریتتان در زمین هنوز تمام نشده است


To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

-Mark Twain

برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: جهل و اعتماد به نفس


جملات کوتاه و زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی برای کپشن و زیر عکس

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید


متن خاص و کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

Try and fail, but never fail to try.

-Jared Leto

سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید


Live each day as if it’s your last.

-Unknown

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است


It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.

-Isaac Asimov

این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند


This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود


Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند


Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن


Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم


The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری


Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن


Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن