در این قسمت اریا مگ عکس نوشته های عاشقانه انگلیسی با جملات احساسی خاص زیبا برای تقدیم به عشق و همسر را با ترجمه فارسی ارائه کرده ایم.

عکس نوشته و متن عاشقانه انگلیسی

 

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

تمام زندگی با من قدم بزن … من همه چیزهایی که برای این سفر لازم داشته باشم را با تو خواهم داشت.

Walk with me through life…and I’ll have everything I’ll need for the journey.


عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی

مهم نیست چه اتفاقی افتاده است. مهم نیست چه کاری انجام داده ای. مهم نیست چه کاری قرار است انجام بدهی. من همیشه تو را دوست خواهم داشت. قسم می خورم.

No matter what has happened. No matter what you’ve done. No matter what you will do. I will always love you. I swear it.


عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

من نمی خواهم اولین قرار، اولین بوسه یا اولین عشق تو باشم، اما می خوام آخرین همه این ها باشم.

I may not be your first date, kiss or love…but I want to be your last everything.


عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

جملات احساسی عاشقانه انگلیسی

مهمترین چیز در زندگی این است که یاد بگیریم چطور عشق بدهیم و بگیریم.

The most important thing in life is to learn how to give out love and to let it come in.


عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

عمیقاً دوست داشته شدن به شما قدرت می دهد و دوست داشتن عمیق کسی به شما شجاعت می دهد.

Being deeply loved by someone gives you strength; loving someone deeply gives you courage.


عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

فرقی نمی کند برای بدست آوردن محبوبتان چقدر مبارزه می کنید، اگر واقعاً کسی را دوست داشته باشید این نباید هرگز برایتان مهم باشد.

No matter how many fights you may get into, if you truly love someone it should never matter in the end.


عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

عشق وجود یک روح در دو بدن است.

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.


عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

بهترین احساس زمانی است که به او نگاه می کنید و می بینید به شما خیره شده است.

The best feeling is when you look at him…and he is already staring.


عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات خاص احساسی با ترجمه فارسی

جایی که عشق هست، زندگی است.

Where there is Love, There is Life.