در این بخش آریا مگ متن و جملات انگلیسی در مورد اهدای خون و اهمیت خون دادن را گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

متن و جملات انگلیسی درباره اهدای خون

.If You Ever Want To Help Someone Dearly Without Putting In A Great Effort, Just Donate Blood

“اگر همیشه می خواهید بدون تلاش زیاد کسی را خیلی کمک کنید، فقط خون اهدا کنید.”


.Donating To People In Your Life Matters More Than The Duration Of Your Life

“اهدای کمک به افراد در زندگی شما بیش از طول عمر شما مهم است.”


(Donating Blood Is Like Paying Rent For Living In Other’s Life(The Ones You Have Helped

“اهدای خون مانند پرداخت اجاره برای زندگی دیگران است (کسانی که به آنها کمک کرده اید)”


متن انگلیسی در مورد اهدای خون با جملات در مورد اهمیت خون دادن

.If Not For The Patient, At Least Donate Blood For The Mother Who Can’t Suffer The Pain Of Losing Her Son

“اگر برای بیمار نباشد، حداقل برای مادری که نمی تواند درد از دست دادن پسر خود را تحمل کند خون اهدا کنید.”


Donate Blood Because There Is Nothing To Lose For A Donor, But At The Other End, The One In Need Is At

The Risk Of Losing His Life

“اهدای خون برای فرد اهدا کننده چیزی برای از دست دادن وجود ندارد، اما در انتهای دیگر، فرد نیازمند در معرض خطر از دست دادن زندگی خود است.”


.Help The Desperate For The Sake Of Their Happiness

“به خاطر خوشبختی به ناامیدان کمک کنید.”


متن انگلیسی در مورد اهدای خون با جملات در مورد اهمیت خون دادن

.Donate Blood And Be The Reason For A Smile On Someone’s Face

“اهدای خون و دلیل لبخند بر لب کسی باش.”


متن انگلیسی در مورد اهدا کردن خون

.The Ties And Relations Established With Blood Are Better Than Ties And Relations Established With Money

“روابط و روابط ایجاد شده با خون بهتر از روابط و روابط ایجاد شده با پول است.”


.Establish Ties With Blood, Not Money

“پیوندهای با خون و نه پول برقرار کنید.”


.Blood Brothers Are Better Than Friends

برادران خونی از دوستان بهترند.”


.Blood Brothers Can Only Be Made By Donating Blood

“برادران خونی فقط با اهدای خون ساخته می شوند.”


.Money Makes Friends; Blood Makes Brothers

. “پول دوست می شود؛ خون باعث برادری می شود. ”


متن انگلیسی در مورد اهدای خون با جملات در مورد اهمیت خون دادن

.Be Kind To Help The Needy

“برای کمک به نیازمندان مهربان باشید.”


.Be Grateful And Donate Blood

“قدردان باشید و خون اهدا کنید.”


متن انگلیسی درباره خون دادن

If God Has Bestowed You With Great Health, Then Make Sure That You Are Beneficial To People Who Aren’t .Bestowed By God With This Blessing

“اگر خداوند شما را با سلامتی عالی عطا کرده است، پس مطمئن شوید که برای افرادی که به این نعمت از طرف خداوند عطا نشده اند سودمند هستید.”


.You Can’t Buy A Life For Someone With Money, But You Can Save A Life Of Someone By Donating Blood To Him

“شما نمی توانید برای شخصی زندگی را با پول بخرید، اما می توانید با اهدای خون به او زندگی شخصی را نجات دهید.”


.The Best Among Men Is The One Who Helps Others, So Donate Blood And Be Helpful

“بهترین در میان مردان کسی است که به دیگران کمک می کند، بنابراین خون اهدا کنید و مفید باشید.”


متن انگلیسی در مورد اهدای خون با جملات در مورد اهمیت خون دادن

.Donate Blood For The Sake Of God’s Pleasure And For Mankind’s Welfare

“به خاطر رضایت خدا و رفاه بشریت خون اهدا کنید.”


.Donate Blood So That You Can Say That You Have Served Mankind

“خون اهدا کنید تا بتوانید بگویید که به بشر خدمت کرده اید.”


.Donate Blood Today So That No One Ever Has To Suffer From A Lack Of Blood

“امروز خون اهدا کنید تا کسی مجبور نباشد از کمبود خون رنج ببرد.”


.Blood Donation Costs You Nothing, But It Can Mean The World To Someone In Need

“اهدای خون هیچ هزینه ای برای شما ندارد ، اما می تواند معنای جهان را برای شخصی که نیازمند است، داشته باشد.”


.Blood Donation Is A Great Act Of Kindness

“اهدای خون یک عمل بزرگ مهربانی است.”


.Your blood is replaceable. A life is not

“خون شما قابل تعویض است. یک زندگی نیست. ”


.One Bottle Blood, life alive

“یک بطری خون، زندگی زنده”


.A drop of blood can save a life! Don’t waste it and donate blood

“یک قطره خون می تواند یک زندگی را نجات دهد! آن را هدر ندهید و خون اهدا کنید. ”