جملات زیبا از بزرگان و سخنان ارزشمند در مورد تغیر، تغییرات و دگرگون شدن در زندگی را ارائه کرده ایم.

متن و جملات درباره تغییر در زندگی

بدانید كه چه بخواهید و چه نخواهید، همواره در حال دگرگونی و بهتر شدن هستید و خواهید بود.((آنتونی رابینز))


وسایل و ابزار، ممكن است دگرگون شوند، ولی هدف همواره یك چیز است.((آنتونی رابینز))


چنانچه خواسته‌ها و اهداف خود را نشناسیم، كشتی بدون سكانی خواهیم بود كه در اوج مثبت‌اندیشی، همواره مسیر خود را دگرگون می‌كنیم.((آنتونی رابینز))


اگر شما به خودسازی، نوآوری، پیشرفت و دگرگونی باور داشته باشید، باید بدانید كه برای به دست آوردن آنها، هیچ چیز بهتر از چشم و هم‌چشمی نیست.((استیو چندلر))


سخنان زیبا در مورد تغییرات زندگی

پیشداوری خود شما درباره‌ی میزان گنجایش، توانایی و استعدادی كه دارید، از هر كسی درست‌‌تر است؛ همان توانایی‌ها و استعدادهایی كه برای پدیدار شدن، چشم‌براه دگرگونی شماست.((استیو چندلر))


ما باید به شاگردان خود بیاموزیم، چگونه آفریننده باشند، یعنی دست كم بتوانند با نوآوری‌های امروز روبرو شوند و آنها را بپذیرند و دست به نوآوری بزنند؛ از دگرگونی نهراسند، بلكه در پذیرفتن دگرگونی‌ها و نوآوری‌ها آسوده باشند و در صورت امكان، بهترین روش این است كه حتی بتوانند از دگرگونی و نوآوری‌ها لذت ببرند.((آبراهام مازلو))


دگرگونی و تكامل، یعنی درست برگزیدن و تصمیم گرفتن؛ كه این خود به چَم [= معنی] ارزش‌گذاری است.((آبراهام مازلو))


بیشتز زمانها ناچاریم كارهایی انجام دهیم كه زیاد از آن خوشمان نمی‌آید، ولی می‌توانیم احساس خود را دگرگون سازیم.((آنتونی رابینز))


تا زمانی كه جستاری سبب دگرگونی رفتاری شما نشده است، هنوز آن را به خوبی فرا نگرفته‌اید.((آنتونی رابینز))


متن و سخنان زیبا در مورد تغییر در زندگی

ممكن است چیزهای دیگری سبب دگرگونی ما شوند، ولی دگرگونی ما از خانواده‌مان آغاز می‌شود و در همان‌جا به پایان می‌رسد.((آنتونی براندت))


اگر به راستی می‌خواهید دگرگون شوید، دگرگونی شخص دیگری را در پیش گیرید، به او نیرو دهید و از راهنمایی، پشتیبانی و تشویق‌های لازم برخوردارش كنید؛ آنگاه بنشینید و نتیجه‌ی همه‌ی این‌ها را در زندگی خودتان تماشا كنید.((استیو چندلر))


بنیاد دگرگونی هر كس، از خود و با خودش آغاز می‌شود، البته به شرط آنكه این ارتباط درونی، ژرف، همیشگی و بس باشد.((استیو چندلر))


یك فرد خوش‌بین، با اندیشه‌ی بسیار، خود را دگرگون خواهد كرد. حال آنكه، یك فرد بدبین، نه می‌اندیشد و نه به كنش می‌پردازد.((استیو چندلر))


اگر همچنان گرفتار پاره‌ای از خوی‌های بد خود باشیم، رسیدن به مرحله‌ی دگرگونی و خودسازی برایمان دشوار است.((استیو چندلر))


چشم و هم‌چشمی، اگر سبب شور و هیجان شود، می‌تواند یكی از بزرگترین انگیزه‌های پیشرفت و دگرگونی باشد.((استیو چندلر))


اینكه برای انجام خوبی یا بدی، فداكاریهایی انجام می دهیم ارزش نهایی اعمال ما را تغییر نخواهد داد.((نیچه))


اگر ناگزیر شویم نظر خود را در مورد كسی تغییر دهیم، به خاطر این زحمتی كه فراهم كرده است، انتقام سختی از او خواهیم گرفت.((نیچه))


ارزشها و تغییرات آن به افزایش قدرت كسانی كه ارزشها را مقرر می دارند؛ مربوط می شوند. میزان ناباوری؛ میزان آزادی اندیشه ی مجاز بیانی از افزایش قدرت است. هیچ انگاری، آرمانی متعلق به بالاترین درجه ی قدرتمندی روح است و سرشارترین زندگی، گاهی ویرانگر و گاهی ریشخند آمیز.((نیچه))


آن كه عادت كرده است خود را همیشه در آینه بنگرد، همواره زشتی اش را از یاد می برد. … آدمی حتی یك لحظه زشتی تغییر ناپذیر را بر نمی تابد؛ یا آن را فراموش می كند یا در همه ی موارد انكار اش می كند.((نیچه))