در این بخش چند جمله زیبای کوتاه و بلند انگلیسی درباره عشق با ترجمه فارسی با متن های زیبای دوست داشتن را ارائه کرده ایم.

متن و جمله کوتاه انگلیسی درباره عشق و دوست داشتن

.I love you too/ you are my world/ you are my life/ so glad that you’re my lovely wife

من مراقبتم/ من دوست دارم/ تو دنیای منی/ تو زندگی منی/ خیلی خوشحالم که تو همسر دوست داشتنی منی


We were given: Two hands to hold/ To legs to walk/ Two eyes to see/ Two ears to listen/ But why only one heart/ Because the other was given to someone else For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن/ دو پا برای راه رفتن/ دو گوش برای شنیدن/ اما چرا تنها یک قلب؟ چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم.


Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I`m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد یا نه، اما بعد صورتت را به خاطر می آورم و آماده ی جنگ می شوم.


جمله انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی و متن های دوست داشتن

.Falling in love is when she falls asleep in your arms and wakes up in your dreams

عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه.


Love is pure Love is Sure Love is sweet poison that Doctors can’t cure.

عشق یعنی پاکی/ عشق یعنی اطمینان/ عشق یه زهر شیرینه که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!


جملات زیبای انگلیسی درباره عشق

I love my EYES when u look into them/ I love my NAME when u say it/ I love my HEART when u love it/ I love my LIFE when u are in it.

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم/ اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی/ قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی/ زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی.


جمله انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی و متن های دوست داشتن

Can I say I love you today If not, can I ask you again tomorrow and the day after tomorrow and the day after that because I’ll .be loving you every single day of my life

میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟ اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا ؟ یا روزهای بعد؟ واسه این که من هر روز از زندگیم تو رو دوست دارم …


Hearts beat 72 times a min Even if your heart beats only once a min, you will still live because 71 times my heart beats for you.

قلب 72 بار توی هر دقیقیه می تپه حتی اگه قلب تو توی هر دقیقه یه بار بتپه باز تو زنده می مونی چون قلب من 71 بار دیگه رو واسه تو می تپه.


.My love is nonstop like sea its trust like blind its shine like star its warm like sun its soft like flower AND its beautiful like you.

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه/ عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه/ عشق مثل ستاره میدرخشه عشق مثل خورشید گرم میکنه/ عشق مثل گل ها لطیفه و عشق درست مثل تو زیباست.


جمله انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی و متن های دوست داشتن

Each minute seems like an hour. Each hour seems like a day. What makes this time bearable, are my thoughts of you and be .with you soon

هر دقیقه یک ساعت  و هر ساعت یک روز طول می‌کشد. آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند، فکر به توست و دانستن این که به زودی در کنار تو خواهم بود.


متن کوتاه انگلیسی عاشقانه

Truly love you endlessly every day without you is like a book without pages I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط/ روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه هست  دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت.


جمله انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی و متن های دوست داشتن

You’re my guiding light. You’re the brightest star I’ll ever see and though the day is dark and cloudy I’m gonna be all right when my midnight sunshine touches me.

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی  شمع فروزان راهنمای من.  درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام  حتی در روزهای تاریک و ابری. همه چیز روبراه می‌شود وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند.


.You are the person I want to spend my life with – my soul mate

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.


.I can’t wait to spend the rest of our lives together

بی صبرانه منتظرم تا بقیه عمرمان را با هم زندگی کنیم.


جمله انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی و متن های دوست داشتن

If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled “Y-O-U”

اگر می خواستم چیز مورد علاقه ام را در دنیا رو هجی کنم به این صورت هجی میشد: تو.


Sometimes I can’t stop looking at you… you look too damn good.

گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم. تو بیش از حد زیبایی.


متن عاشقانه و رمانتیک انگلیسی

Only one thing can make a soul complete: that thing is love. Go for someone who is not just proud to have you but who will also take every risk just to be with you.

فقط یک چیز می تواند روح تو را کامل کند و آن هم عشق است. پس به دنبال کسانی برو که نه تنها به داشتن تو افتخار می کنند، بلکه می توانند انجام هر خطری را برای به دست آوردن تو به جان بخرند.


جمله انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی و متن های دوست داشتن

.You have this incredible way of making my heart happy

تو این روش فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.


If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me, I wished for you!

اگر شهاب سنگی را دیدی، چشمانت را ببند و آرزو کن. آرزوی من برآورده شد، امیدوارم آرزوی تو هم برآورده شود!


If people are truly, madly, deeply in love with each other, they will find a way.

اگر افرادی دیوانه وار عاشق یکدیگر هستند، قطعاً آن ها معنی زندگی را پیدا کرده اند.


People were created to be loved. Things were created to be used. The reason the world is in chaos is because things are being loved, and people are being used.

بعضی از انسان ها خلق شده اند تا دوست داشته شوند، اجسام خلق شدند تا استفاده شوند. به همین دلیل جهان در هرج و مرج است، زیرا اجسام دوست داشته می شوند و انسان ها استفاده می شوند.


Love is not finding a hand that perfectly fits yours. It is finding the one who is willing to hold your hands no matter how unfit it .may be

عشق به معنای پیدا کردن دستی نیست که کاملاً اندازه دست تو باشد؛ بلکه در مورد پیدا کردن کسی است که دوست دارد در هر شرایطی دستت را بگیرد.