مجموعه ای از جملات زیبای ویژه استاتوس انگلیسی عاشقانه با متن های کوتاه و ترجمه شده به فارسی را در ادامه این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و جملات کوتاه استاتوس انگلیسی عاشقانه

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

هر لحظه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آن چیزی که مرا در گذراندن این دوران یاری می‌ رساند

اندیشیدن به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار هم خواهیم بود


You always, think of me and I am Alive as long as I think of you

تو به من می اندیشی همیشه و من
تا به تو فکر می‌کنم، زنده ام


متن کوتاه استوری عاشقانه انگلیسی

Evrey atom of me missed him

ذره ذره از وجودم

دلتنگ او است


“Love is like the rain. It comes in a drizzle sometimes. Then it starts pouring and if you’re not careful it will drown you.”

عشق مانند باران است. نم نم شروع شده و سپس شدید می شود و اگر مراقب نباشید، شما را غرق خواهد کرد.”


جملات زیبای استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه فارسی

“If you dare, take my hand and take me to where your heart is. I want to feel what it’s like to love like you.”

اگر جرات داری دستم را بگیر و مرا به جایی که قلبت قرار دارد ببر. می خواهم بدانم که دوست داشتن تو چه حسی دارد.”


“Distance is not important especially if you know that your hearts are tied together.”

فاصله وقتی می دانیم که قلبهای ما به یکدیگر گره خورده است، اهمیتی نخواهد داشت.”


“My heart beats faster whenever your name is on my phone blinking.”

قلب من هر زمان که نام تو روی تلفن من چشمک می زند تندتر می زند


“The love I felt for her on that train ride had a capital and provinces, parishes and a Vatican, an orange planet and many sullen moons — it was systemic and it was complete.”

عشقی که نسبت به او در آن سفر با قطار احساس کردم، مانند یک کشور دارای پایتخت و ایالات، کلیساها و یک واتیکان، یک سیاره نارنجی و تعداد زیادی ماه تیره و گرفته بود. این عشق سیستمی و کامل بود.”


جملات انگلیسی استاتوس با ترجمه

“A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.” – Max Muller

یک گل نمی تواند بدون نور خورشید شکفته شود و یک مرد نیز نمی تواند بدون عشق زندگی کند.” ماکس مولر


جملات زیبای استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه فارسی

“I love you also means I love you more than anyone loves you, or has loved you, or will love you, and also, I love you in a way that no one loves you, or has loved you, or will love you, and also, I love you in a way that I love no one else, and never have loved anyone else, and never will love anyone else.”

دوستت دارم یعنی تو را بیش از هر کس دیگری که تو را دوست داشته، دارد یا خواهد داشت، دوست دارم. تو را به گونه ای دوست دارم که هرگز کسی دوست نداشته، ندارد و نخواهد داشت. تو را به گونه ای دوست دارم که هرگز کس دیگری را دوست نداشته، ندارم و نخواهم داشت.”


متن طولانی انگلیسی عاشقانه

.It’s a beautiful day here so far
.Its already lightened up by just having the thought of you
.Thinking about you is one fantastic thing I can do all day without getting worked out
.I am ready to give you my heart. You can have my heart for the rest of your life
.You are just amazing, and I can’t seem to get enough of you

امروز نیز یک روز زیباست که فقط با فکر کردن به تو درخشان شده است. فکر کردن در مورد تنها کار خارق العاده ای است که می توانم تمام روز به آن بپردازم. آماده ام تا قلبم را به تو بسپارم. تو می توانی برای بقیه زندگی خود، قلب من را در اختیار داشته باشی. تو شگفت انگیز هستی و به نظر نمی رسد که هرگز از تو سیر شوم.


My unconditional love is for you alone.
A love that’s unexplainable that is all I feel for you.
I don’t why or how, but just open up your heart and let the love flow.
I will love you as long as I breathe because you are one amazing thing in the world.

عشق بی قید و شرط من تنها تو هستی. عشقی غیرقابل توصیف که تنها نسبت به تو احساس می کنم. نمی دانم چرا و چگونه، اما قلبت را باز کن و اجازه بده عشق در آن جاری شود. من تا زمانی که نفس می کشم دوستت خواهم داشت. تو یک چیز شگفت انگیز در جهان هستی.


.When I’m around you, I simply forget the world exists. When we talk, it is like I suddenly run out of words to say. When we touch, I don’t seem to feel it on my skin but deep inside my heart. It’s magical to fall in love with someone so special. I cherish and appreciate you from the very bottom of my soul. I love you.

وقتی با تو هستم، آنچه را که در دنیا وجود دارد، فراموش می کنم. وقتی صحبت می کنیم، به نظر می رسد در برابر تو کلام کم می آورم. وقتی تو را لمس می کنم، انگار که تو را با پوست خود لمس نکرده بلکه با عمق قلبم لمس می کنم. عاشق یک فرد خاص شدن جادویی به نظر می رسد. از صمیم وجودم تو را گرامی داشته و تحسین می کنم. دوستت دارم.


Your voice sounds like good music to my ears. You smile is like a priceless image to my eyes, your lips taste like the sweetest juice on this planet. Your words are my inspiration and your arms are the safest home I can ever be. I feel fulfilled falling in love with someone so special as you.

صدای تو برای من مانند یک موسیقی زیباست. لبخند تو از دید من مانند تصویری بسیار با ارزش است، لبهای تو طعمی مانند شیرین ترین نوشیدنی دنیا دارد. کلمات تو برایم الهام بخش است و آغوش تو امن ترین ماوایی است که می توانم داشته باشم. از این عاشق کسی شده ام که تا این حد خاص است، احساس رضایت می کنم.