مجموعه ای از اشعار کودکانه در مورد حضرت علی (ع)، امامت آن حضرت، ولادت و شهادت حضرت به زبان کودکانه را در ادامه آریا مگ گردآوری کرده ایم.

مجموعه اشعار کودکانه حضرت علی (ع)

امام اول، علی
یار پیمبر، علی

ساقی کوثر، علی
شافع محشر، علی

فاتح خیبر، علی
صفدر و حیدر، علی

سرور و مولا، علی
همسر زهرا، علی

گوهر نایاب، علی
مهر جهان‌ تاب، علی

منبع رحمت، علی
نور حقیقت، علی

گنج فضیلت، علی
شیر شجاعت، علی

گوهر ایمان، علی
آیت رحمان، علی

هادی انسان، علی
کلام قرآن، علی

حجت یزدان، علی
مظهر سبحان، علی

یار فقیران، علی
یار ضعیفان، علی

دلبر دل ها، علی
همسر زهرا، علی


شعر در مورد میلاد حضرت علی (ع)

میلاد علی (ع)

مکه شد پر از
خنده و سرور

مکه شد پر از
بوی عطر و نور

شد تولد
حضرت علی (ع)

شد تولد
بهترین ولی

شیعه علی (ع)
بوده رستگار

دشمن علی (ع)
شده زشت و خوار

مهر او نشست
توی قلب من

روز و شب از او
گفته ام سخن

ای علی (ع) تویی
رهبر و امام

صحبت تو هست
بهترین کلام

مهرت ای علی (ع)
از سعادت است

یاد و نام تو
یک عبادت است


شعر کودکانه حضرت علی (ع) با موضوعاتی در مورد امامت آن حضرت به زبان کودکانه

اشعار بلند برای امام علی

همه وقتی بچه بودیم حتی راه نرفته بودیم
ایستادن بلد شدیم چون یا علی را گفته بودیم

یا علی را گفته بودیم یا علی را گفته بودیم
حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد

خدایا سپاس گزاریم آقایی چون علی داریم
ما همه شیعه اوییم در دو عالم غم نداریم

حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد
حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد

همیشه تو خونه ما هر کی می خواست پاشه از جا
یا علی مدد رو می گفت تا که آسون بشه کارها

حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد
حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد


سلام حضرت علی
که تو امام اولی

تو اولین امام ما
به گفته خوب خدا

تو مهربون تو نازنین
فرشته روی زمین

بین تموم بنده ها
تو بهترین تو بهترین

دوست داریم ما بچه ها
چون که تو ما رو دوست داری

تو گلدون دل همه
تو مهربونی می کاری


شعر کودکانه حضرت علی (ع) با موضوعاتی در مورد امامت آن حضرت به زبان کودکانه

ﺗﻮ از دﯾﺎر ﮐﻌﺒﻪ‌ ای

ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ، ﭘﺮ از ﺧﯿﺎل و ﺧﻮاﻫﺶ اﺳﺖ
ﻣﻦ آن ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻮازش اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻧﻮازﺷﻢ ﮐﻨﯽ، ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮم
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ، ﭘﺮ از ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮم
ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﺎره ای، در آﺳﻤﺎن قلب ها
ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮد، ﺑﻮده ای، ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﻗﻠﺐ ﻫﺎ
ﺑﺮای درک روح ﺗﻮ، ﭼﻘﺪر ﮐﻮدﮐﻢ ﻫﻨﻮز
ﺗﻮ از دﯾﺎر ﮐﻌﺒﻪ ای، ﭼﻮ ذره ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻫﻨﻮز
ﺗﻮ از دﯾﺎر ﮐﻌﺒﻪ ای، ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻮش اﺳﺖ
ﺗﻮ ﺑﻮی ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽ دﻫﯽ، ﭼﻘﺪر ﺑﻮی ﺗﻮ ﺧﻮش اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻣﻦ، ﮔﺪای ﺗﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ (ع)
ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﻣﻦ، ﻓﺪای ﺗﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ (ع)


فرشته بوسه می زند
به دست تو، به پای تو
فرشته بوسه می زند
به روی با صفای تو
تمام آن بزرگی و
قشنگی نجف تویی
صدف شود اگر دلم
درخششِ صدف تویی
برای شادی دلم
تو بهترین بهانه ای
تو معنی قشنگی و
بهشت جاودانه ای
خوشم به اینکه شیعه ی
علی (علیه السلام) و آل حیدرم
خوشم به اینکه بوده او
امام پاک و رهبرم


ﻣﺮدی از ﺑﻬﺸﺖ

ﯾﮑﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد و ﺧﺪا ﺑﻮد
ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮد
ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪ (ص) در زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻋﻠﯽ (ع) را از ﺑﻬﺸﺖ آورد در ﺧﺎک
ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺸﻨﻪ، او ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺎک
ﭼﻮ آﻣﺪ، ﮐﻌﺒﻪ ﺷﺪ ﮔﻬﻮاره او
روان ﺷﺪ آﯾﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره او
ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﺎ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد
ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﺎ درد ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﺎن آﺷﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺮای ﺑﯽ ﻧﻮاﯾﺎن ﺳﻔﺮه اﻧﺪاﺧﺖ
ﺟﺪا از او ﻣﮑﻦ ﻣﺎ را، ﺧﺪاﯾﺎ
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و آن دﻧﯿﺎ، ﺧﺪاﯾﺎ!
در اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﺪی ﻫﺎ دورﻣﺎن کن
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ (ع) ﻣﺤﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻦ