متن انگلیسی تبریک روز دندانپزشک با معنی فارسی برای پزشکان گرامی


مجموعه ای از جملات انگلیسی تبریک روز دندانپزشک با ترجمه فارسی را برای پزشکان گرامی قرار داده ایم.

جملات انگلیسی تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی

Dentists were created to create beautiful smiles. Happy Dentist Day

دندانپزشک آفریده شده است تا لبخندی زیبا بیافریند. روز دندانپزشک مبارک


Every tooth in a man’s mouth in his old age is more valuable than a diamond. – Happy Dentist Day

هر دندان در دهان در سنین پیری می تواند ارزشمندتر از یک الماس باشد . روز دندانپزشک مبارک


Every time my tooth aches, it seems as if life is really difficult and I could only think about a person, not even my girlfriend, that’s you. – Happy Dentist day

هر زمان که دندان درد می گیرم ، احساس می کنم که زندگی واقعا سخت است و فقط به یک نفر فکر می کنم و آن هم کسی نیست جز شما . روز دندانپزشک مبارک


متن انگلیسی تبریک روز دندانپزشک

Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy – Happy Dentist Day

گاهی اوقات لذت منبع لبخند است اما گاهی اوقات لبخند می تواند منبع لذت باشد . روز دندانپزشک مبارک


جملات کوتاه تبریک دندانپزشک به انگلیسی با ترجمه فارسی

entists are the kindest and the ruthless set of people. Kindest because they want you to be well, ruthless because they use a hammer to remove bad tooth. Happy Dentist Day!

دندانپزشکان مهربان ترین و در عین حال بی باک ترین انسان ها هستند . مهربان ترین چون می خواهند شما را خوب کنند ، بی باک ترین چون یک انبر دارند تا دندان خراب را بیرون بکشند. روز دندانپزشک مبارک


Thanks for putting back the smile on my face and removing the pain. – Happy Dentist day

ممنونم که دوباره لبخند را به صورتم برگرداندی و درد را از بین بردی . روز دندانپزشک مبارک


متن انگلیسی تبریک روز دندانپزشک

Thanks for being gentle with my tooth and removing the tooth ache, I can see a rapid improvement in my tooth. Happy Dentist Day

ممنونم که با دندانم با ملایمت رفتار کردی و درد آن را از بین بردی . کاملا می توانم بهبودی در دندانم را احساس کنم . روز دندانپزشک مبارک


متن کوتاه تبریک روز دندانپزشک

On this dentist day brush off all your worries and brighten you day with a sweet smile. Happy dentist day to all.

در روز دندانپزشک همه نگرانی ها را بشویید و از بین ببرید و روز خود را با یک لبخند شیرین روشن کنید . روز دندانپزشک بر همه مبارک


متن انگلیسی تبریک روز دندانپزشک

It’s better to get rid of an aching tooth than bearing it. To lose a rotting tooth is a gain. – Happy Dentist Day!

بهتر است از شر دندان درد خلاص شوید تا بخواهید آن را تحمل کنید ، از دست دادن یک دندان فاسد، یعنی به دست آوردن یک چیز جدید . روز دندانپزشک مبارک


متن انگلیسی تبریک روز دندانپزشک

Your gentle face makes me forget about the harsh tooth ache. Happy Dentist day

صورت مهربان تو باعث می شود که درد شدید دندان را فراموش کنیم . روز دندانپزشک مبارک