متن و جملات رفیق به انگلیسی و با ترجمه فارسی در وصف رفیق و دوست صمیمی را در این بخش از آریا گردآوری کرده ایم که می توانید در مناسبت های خاص برای دوستان صمیمی خود ارسال کنید.

متن و جملات برای رفیق به انگلیسی

If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.


Good friends care for each other…  close friends understand each other…  and true friends Stay forever…

دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند….


There are plenty of acquaintances in the world, but very few real friends. You can hardly make a friend in a year, but you can lose one in an hour.

‎جهان پر از آشنایان است، ولی دوستان واقعی بسیار اندکند. ‎به سختی می توانی طی سالی یک دوست برای خود فراهم کنی، ‎ولی می توانی دوست را طی ساعتی از دست بدهی.


We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors are kind enough for that but to do the like office for our spirits.

‎دوست را برای غذا و پوشاک نمی خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین ها را برای روحمان فراهم آورد.


متن با موضوع رفیق به انگلیسی

Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourself.

دوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.


متن رفیق انگلیسی

Friendship is not about finding similarities; it is about respecting differences. You are not my friend because you are like me, but because I accept you and respect you the way you are.

دوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.


A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed, the result is a colorful bridge between two hearts.

دوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.


جملات در وصف رفیق و دوست صمیمی با ترجمه فارسی

Don’t write your name on sand, waves will wash it. Don’t write your name on sky, wind may blow it. Write your name on hearts of your friends, that’s where it will stay.

اسمتو رو ساحل ننویس چون امواج دریا اونو می شوره و محو می کنه،اسمتو رو آسمون ننویس چون باد میوزه و اونو می بره،اسمتو تو قلب دوستات بنویس ،اونجاست که برا همیشه باقی می مونه.


Good friend’s heart-warming. That one is with you that you can lean…

دوست خوب یعنی دلگرمی. یعنی یکی هست همراهت که میتونی بهش تکیه کنی.


.Good friend’s life

دوست خوب یعنی زندگی.


متن رفیق انگلیسی

.Friends are God’s way of taking care of us

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.


.My father always used to say that when you die, if you’ve got five real friends, then you’ve had a great life.

پدرم همیشه بهم می گه موقع مردن ، اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی، اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی.


متن رفیق انگلیسی

.If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you…

اگر می خوای صد سال زندگی کنی من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.


A good friend is like a four-leaf clover

hard to find and lucky to have

دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است،

پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی