زیباترین جملات خاص و بی نظیر انگلیسی با موضوعات گوناگون برای بخش کپشن یا زیر عکس را در این بخش آماده کرده ایم.

متن و جملات خاص انگلیسی

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده


Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی


When I met you, everything made sense

وقتی با تو ملاقات می کنم، همه چیز معنی دار می شود


When I think of our future, I only see you

وقتی درباره آینده فکر می کنم، تنها تو را می بینم


متن کوتاه انگلیسی خاص

Your presence is a whisper with me all the time

حضور تو نجوایی دائمی در من است


جملات انگلیسی خاص

I crave you more than wine

من بیشتر از شراب تو را هوس می کنم


You are always on my mind

همیشه در ذهن من هستی


جملات کوتاه انگلیسی برای بیو

We are cute together

ما با یکدیگر جذاب هستیم


I miss you when you are not by my side

وقتی کنارم نیستی دلم برایت تنگ می شود.


You complete me

تو مرا کامل می کنی


جملات انگلیسی خاص

Spending time with you always becomes my favorite day

سپری کردن اوقاتم با تو روز دلخواه من را می سازد.


If I promise to walk on flowers with you, I’ll be there even when you have to walk on thorns. Whatever happens, I’ll be there.

اگر قول بدهم تا با تو بر روی گلها راه بروم، بدون شک حتی بر روی خار نیز با تو راه خواهم رفت. هر اتفاقی که بیفتد، من با تو خواهم بود.


Being in a relationship is not worthy unless you open your mind, heart and soul to your partner.

بودن در یک رابطه تا زمانی که ذهن، قلب و روحت را برای طرف مقابلت باز نکنی، ارزش نخواهد داشت.


جملات انگلیسی خاص

Sometimes, to enhance your relationship you just need to cut out the old dead wood and move forward.

گاهی اوقات برای گسترش یک رابطه، تنها کافیست پایبندهای قدیمی را شکسته و پیش بروید.


And you, Mister, have revived me from my fears and I owe you a lifetime of love.

و شما سرورم، من را از ترس هایم رهانیدی و من یک زندگی با عشق را به تو مدیونم.


?Will you promise to stay till eternity

آیا قول می دهی تا ابد با من بمانی؟


In sickness and in health.

با هم در سلامتی و بیماری.


When trust stumbles, love falls off the cliff.

وقتی اعتماد زمین می خورد، عشق از قله خود سقوط می کند.


Relationships are perfectly tied to the strings of love.

روابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده اند.


The beauty of true love is it accepts your flaws and withholds them beautifully.

زیبایی عشق واقعی این است که ایرادات تو را پذیرفته و آنها را به زیبایی کنار می گذارد.


Only if, love could come without pain.

ای کاش عشق می توانست با درد همراه نباشد.


عشق این قدرت را دارد تا قلب شما را همزمان سوراخ کرده و بدوزد.

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at once.


“You fill all the emptiness in my heart. I’m so thankful to have you in my life. I love you very much!”

تو تمام حفره های قلبم را پر می کنی. خوشحالم که تو را در زندگیم دارم. دوستت دارم!”


You are all the reasons I’m happy this way, why wouldn’t I love my happiness with my entire whole? Don’t bother about anything else, I will be there for you always, and this promise I will always keep in my heart because you are my everything.

تو تمام دلایلی هستی که من بخاطر آنها خوشحالم. چرا خوشبختی خود را با تمام وجودم دوست نداشته باشم؟ با هیچ چیزی خودت را ناراحت نکن زیرا من همیشه در کنار تو خواهم بود و این قول را همیشه در قلبم حفظ خواهم کرد زیرا تو همه چیز من هستی.