متن تبریک سال نو انگلیسی با متن و جملات تبریک عید با ترجمه فارسی


متن و جملات تبریک انگلیسی عید نوروز و سال جدید را با ترجمه فارسی در این بخش از آریا برای شما عزیزان قرار داده ایم و امیدواریم که سال خوبی پیش رو داشته باشید.

متن و جملات تبریک عید نوروز

In everything there must be a. season
فصل در همه چیز باید وجود داشته باشد

A. time to come and a. time to go
زمان آمدن و. وقت رفتن

I. pray that this New Year brings
دعا کنید که این سال نو به ارمغان می آورد

To you happiness and joy forever and ever
برای شما خوشبختی و شادی برای همیشه و همیشه

Happy New Year
سال نو مبارک


May this new year god grants you five things
باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند

Sun, to warm you
آفتاب ، برای گرم کردن تو

Moon to charm you
ماه برای جذابیت شما

An Angel to protect you
یک فرشته برای محافظت از شما

True love, to care for you
عشق واقعی ، برای مراقبت از شما

A. friend, to listen to you
دوست ، برای گوش دادن به شما

Happy New Year
سال نو مبارک


New Days, New Time, New Moments
روزهای جدید ، زمان جدید ، لحظه های جدید

Ahead Are Waiting For You
پیش رو در انتظار شما هستند

May these 365 Days Light Up Your Life
ممکن است این 365 روز زندگی شما را روشن کند

Happy New Year
سال نو مبارک


تبریک انگلیسی نوروز

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year 1394. Happy New Year !

گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!


متن تبریک سال نو انگلیسی با متن و جملات تبریک عید با ترجمه فارسی

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.

از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.


New year is the time to bid farewell to the old
Year and welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let us
Forget and forgive
Happy New Year

سال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است. موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آنها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک!


Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!

در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!


متن کوتاه تبریک انگلیسی سال جدید

Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.

برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می کنم.


متن کوتاه انگلیسی تبریک عید نوروز

May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.

امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!


May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!

آرزو میکنم ارمغان سال نو گرما و نورعشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد. سال نو مبارک!


بهترین جملات تبریک عید نوروزد 1403 به انگلیسی با ترجمه فارسی

new year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few
For You,The Joy
Is Each New Toy
For Me
It’s Watching U

هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه
میتونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه
برای من دیدن تو!


متن سال نو مبارک انگلیسی 1403

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی


متن زیبای انگلیسی تبریک نوروز 1403

Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of The Season ! Season’s Greetings

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم


Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds
Lets celebrate this blissful New yea

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم.


A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی