متن کوتاه آلبر کامو در مورد زندگی، عشق و ...


جملات ناب البرکامو

The Four Conditions of Happiness
Life in the open air
Love for another being
Freedom from ambition
Creation

چهار شرط شاد بودن عبارتند از:
زندگی در هوای آزاد
عشق به موجودی دیگر
رها شدن از جاه طلبی ها
خلق کردن


Nothing is more despicable than respect based on fear

هیچ چیز نفرت انگیزتر از احترام ایجاد شده از روی ترس نیست


متن و جملات فاز مثبت و خوب + سخنان انرژی بخش

سخنان فلسفی البرکامو

در کل آدم‌ ها بیشتر نیازمند به تشویق برای ادامه دادن زندگی هستند،
تا تمام کردن آن…


عزیزم! در میان نفرت متوجه شدم عشقی شکست ناپذیر درونم وجود دارد …
در میان اشک ها، فهمیدم لبخندی شکست ناپذیر درونم وجود دارد
در میان آشفتگی ها متوجه شدم آرامشی شکست ناپذیر درونم وجود دارد …
در همه آن ها این را درک کردم
در میانه زمستان متوجه شدم در درون من یک تابستان شکست ناپذیر وجود دارد و این من را خوشحال می کند.
زیرا به من می گوید مهم نیست دنیا چقدر فشار بیاورد، در درون من چیزی قوی تر وجود دارد.
چیزی بهتر که با آن ها مقابله می کند.
با بهترین آرزوها… آلبر کامو


بله! همه چیز ساده است، این آدم ها هستند که امور را پیچیده می کنند


هیچ کس متوجه نمی شود که برخی افراد تنها برای عادی بودن انرژی زیادی صرف می کنند


ترجیح می دهم به گونه ای زندگی کنم که گویی خدا وجود دارد
و پس از مُردن دریابم که وجود نداشته
تا این که طوری زندگی کنم که گویی خدا وجود ندارد
و بعد از مرگ بفهمم وجود داشته است


کسانی که شجاعت ندارند همیشه فلسفه ای برای توجیه آن خواهند یافت


عظمت انسان در این است که تصمیم بگیرد قوی تر از شرایطی که در آن قرار دارد باشد


کسی که چیزی نمی دهد هیچ چیز ندارد.
بزرگ ترین بدبختی این نیست که دوستت نداشته باشند بلکه این است که
کسی را دوست نداشته باشی


جملات و سخنان ناب آلبر کامو (انگلیسی و فارسی) 

Where there is no hope, we must invent it

جایی که امید وجود ندارد باید آن را به وجود آورد


تنها راه مقابله با یک دنیای غیر آزاد این است که
به قدری آزاد شوید که وجودتان نیز نوعی طغیان به حساب بیاید


گاهی اوقات ادامه دادن …
تنها ادامه دادن …
یک دستاورد فوق بشری است


درک این موضوع که زندگی پوچ است نمی تواند پایان باشد بلکه تنها یک آغاز است


همیشه تا سرحد امکان (انتها) ادامه بده،
چرا که آنجا جایی است که تو به حقیقت خواهی رسید.


فهمیده ام که همه ی بدبختی انسان ها
ناشی از این است که به زبان صریح و روشن حرف نمی زنند
از این رو من تصمیم گرفته ام که صریح حرف بزنم
و صریح رفتار کنم تا در راه درست بیفتم

طاعون، آلبر کامو


انسان تنها موجودی است که از بودن چیزی که واقعا هست امتناع می کند


سخنان فلسفی آلبر کامو

جملات آلبرکامو

پشت سرم راه نرو، من رهبر نیستم
جلوی من راه نرو، من دنباله رو نیستم
فقط کنارم قدم بزن و دوستم باش


ما گرفتار عادت زیستن شده‌ ایم،
پیش از آنکه به اندیشیدن عادت کنیم …


خوشا به حال قلب هایی که می توانند خم شوند،
این قلب ها هرگز نمی شکنند!