متن زیبا و دلنشین از نابغه بزرگ نیکولا تسلا


از بین همه مقاومت های اصطکاکی (نیرویی که مانع حرکت می شود)،
آن چیزی که بیشتر باعث عقب ماندگی حرکت انسان می شود
جهل است.

سخنان نیکولا تسلا


رهبران موفق همیشه افرادی بوده و هستند که مطالعه داشته اند


اگر نفرت های شما به برق تبدیل شوند، همه دنیا روشن خواهد شد.


سخنان ناب نیکولای تسلا برای پروفایل

Be alone, that is the secret of invention
be alone, that is when ideas are born

تنها باش، این رمز اختراعات جدید است.
اگر تنها باشید، آن وقت است که ایده ها متولد می شوند.


If you want to find the secrets of the universe
think in terms of energy, frequency and vibration

اگر می خواهید اسرار جهان را کشف و پیدا کنید،
از منظر انرژی و فرکانس و ارتعاش فکر کنید.


همه ما اشتباه می کنیم و بهتر است آن ها را قبل از شروع مرتکب شویم.


آرزویی که مرا در تمام کارهایم راهنمایی می کند و پیش می برد،
تمایل به استفاده از نیروهای طبیعت برای خدمت به بشریت است.


من کتاب و مطالعه را بیشتر از هر چیزی دوست دارم.

من کتاب و مطالعه را بیشتر از هر چیزی دوست دارم.


صلح فقط می تواند به عنوان یک نتیجه طبیعی از روشنگری جهانی
و ادغام نژادها باشد و ما هنوز با این حقیقت سعادتمندانه فاصله داریم.


سخنان زیبا و دلنشین نابغه بزرگ نیکولا تسلا

اختراع مهم ترین محصول مغز خلاق انسان است،
هدف نهایی این اختراعات تسلط کامل ذهن انسان
بر جهان مادی و برطرف کردن نیازهای انسان است.


اگر چه فکر و عمل جدا از هم هستند،
اما مانند ستارگان آسمان به هم پیوند می خورند..
این پیوندها هیچ گاه دیده نمی شوند،
اما ما می توانیم آن ها را احساس کنیم.


بگذارید آینده حقیقت را بگوید و
هر چیز را با توجه به کار و موفقیت آن ارزیابی کنید.


A new idea must not be judged by its immediate results

یک ایده جدید را نباید با نتایج فوری آن قضاوت کرد.

یک ایده جدید را نباید با نتایج فوری آن قضاوت کرد.


اکثر افراد چنان در اندیشه جهان خارج از خود فرو رفته اند
که کاملا از آنچه در درونشان می گذرد، غافل هستند.


من فقط می توانستم از طریق نظم شخصی
به موفقیت در زندگی خود دست پیدا کنم
و آن را اعمال می کردم تا زمانی که آرزو و اراده ام یکی شود.


من هیچ گاه در پیاده کردن ایده هایم عجله نمی کنم،
وقتی ایده جدیدی به ذهنم می رسد ابتدا آن را در ذهن خود تصور می کنم
طوری که گویی آن ر ا به طور کامل در ذهن خود می سازم..
وقتی طوری آن را تصور کردم و در ذهنم ساختم که دیگر هیچ عیب و نقصی نداشت
آن را روی ماکت پیاده می کنم.