در این بخش متن و جملات زیبا در مورد رازداری و نگه داشتن راز را با سخنان زیبا ارائه کرده ایم.

متن و سخنان زیبا در مورد رازداری

من پرنده عجیبی هستم که در شهرها به‌صدای اول، همه دور من جمع شده و کم‌کم وقتی که نمی‌توانند مرا و اسرار مرا بشناسند از من دور می‌شوند.

نیما یوشیج


هیچ وقت رازت رو به کسی نگو :

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی

چطور انتظار داری کسی دیگه :

رازت رو نگه داره…


متن در مورد رازداری

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو :

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی

چطور انتظار داری کسی دیگه :

رازت رو نگه داره…


هر چیز را که نگهبان بیشتر بود استوارتر گردد، مگر راز که نگهدار آن هر چه زیادتر باشد آشکارتر گردد.

افلاطون


اگر راز فقط از آنِ خودمان باشد، ارزشی ندارد. برای اینکه یک راز، راز بماند، باید آن را به کسی گفت.

کریستین بوبن


سخنان زیبا در مورد رازداری

راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است که می‌درخشد و برای اینکه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

کریستین بوبن


راز اینکه انسان را دوست بدارند، این است که او دوست بدارد.

آندره موروا


اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.


قوی ترین رکن رازی بنای سعادت ، کتمان اسرار دوستان است.


خطرناكترین دوست ما عزیزترین دوست ماست؛ زیرا رازهای ما با اوست.


راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغتمان است که آن را با فکر کردن در مورد خوشبختی و بدبختی می گذرانیم.

جرج برنارد شاو


متن در مورد رازداری

آشکار کردن راز برادرت خیانت است،پس،از این کار بپرهیز و رازدار باش …


بدون رمز و راز ، زندگی واقعا کسل کننده خواهد بود،
اگر همه چیز شناخته شده باشد
دیگر برای چه چیزی باید زندگی کرد؟

شارل دی لینت


راز خود را جز به کسى که مورد اعتماد است مسپار.


راز تو،خون توست پس نباید در رگ های دیگری جریان یابد …


رازداری نقشی است که حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف [ =شادمانی ] آمیز است.

آندره موروا


جملات زیبا در مورد نگه داشتن راز

اگر می خواهی رازی را نگه داری، باید آن را از خودت هم مخفی کنی.
” جرج اورول “


بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.

آندره موروا


راز دوستی را در زمان دشمنی ابراز نمودن،دور از شهامت اخلاق


بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.

آندره موروا